ALGEMENE VOORWAARDEN
BRAND PARTNERS

Deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”), en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, bepalen de regels, principes en rechten en verplichtingen die binnen Oriflame gelden voor Brand Partners en vormen, wanneer u ze accepteert, een bindende overeenkomst (“Overeenkomst” of “Brand Partner-overeenkomst”) tussen Oriflame Holdings BV, gevestigd op Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, Nederland, BTW: 006687702B01 ("Oriflame”, “ons”, “wij”, “ons") en u ("u", de "partner van Oriflame" de "Brand Partner”) en vervangen alle eerdere overeenkomsten, verklaringen of toezeggingen die tussen partijen zijn aangegaan. We hebben deze Voorwaarden op onze website beschikbaar gesteld en we raden u daarom aan om een kopie ervan, samen met alle andere documenten waaruit de Overeenkomst bestaat, af te drukken of op te slaan en te bewaren.


1.    DEFINITIES

In deze Voorwaarden gelden de volgende definities:

l.     Ethische code en Gedragsregels: de reeks bindende regels, die deel uitmaken van het Oriflame Succesplan, en die een kader vormen voor het gedrag van Brand Partners jegens Oriflame, onze klanten en jegens andere Brand Partners van Oriflame;

ii.    Klant: elke natuurlijke persoon, al dan niet geregistreerd als klant bij Oriflame, die Producten van Oriflame online (bijvoorbeeld via de website) of offline (bijvoorbeeld telefonisch) koopt, geheel of grotendeels buiten de context van zijn/haar handel, zaken, ambacht of beroep;

iii.   Oriflamecatalogus, Catalogus: een papieren of elektronische brochure die periodiek door Oriflame wordt uitgegeven met daarin de aanbiedingen van de producten van Oriflame en hun aanbevolen verkoopprijzen;

iv.    Campagneperiode: de periode die is aangegeven op de omslag van elke Catalogus en gedurende welke de aanbiedingen van een bepaalde Oriflamecatalogus geldig zijn;

v.     Commerciële programma'sde marketing-, verkoop- en incentiveprogramma's, die van tijd tot tijd door Oriflame worden gesponsord;

vi.    Oriflame Group: Oriflame Holdings BV, zijn uiteindelijke holdingonderneming en elke entiteit die direct of indirect wordt gecontroleerd door die uiteindelijke holdingonderneming;

vii.   Producten van Oriflame: cosmetica en de bijbehorende accessoires, evenals bepaalde voedingssupplementen die te koop worden aangeboden onder het merk Oriflame; in de Catalogus worden de belangrijkste kenmerken van de Producten beschreven;

viii.  Oriflame Succesplan of Succesplan: het document waarin de verdienmogelijkheden met Oriflame worden uitgelegd. U kunt hier een kopie van het Succesplan downloaden;

ix.    Handelsmerken van Oriflame: de naam en het logo van Oriflame en de namen van de producten of de productreeksen die door ons worden geproduceerd, op de markt gebracht, verkocht of gedistribueerd;

x.     Beleid en Procedures: het beleid en de procedures die de bepalingen van de vergoedingen en voordelen regelen onder het Oriflame Succesplan en Commerciële Programma's. U kunt hier een kopie van het Beleid en de Procedures downloaden.

xi.    Prijzen: de prijzen van de Producten van Oriflame die zijn vastgesteld door Oriflame en die worden weergegeven op de prijslijsten gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst;

xii.   Gebied: Nederland of België, afhankelijk van uw woonplaats.

xiii.  Persoonsgegevens: de door u verstrekte gegevens bij uw registratie als Brand Partner bij Oriflame, evenals eventuele aanvullende informatie over u die u ons van tijd tot tijd verstrekt;

xiv.   Persoonlijke informatie: informatie die direct of indirect betrekking heeft op klanten, Oriflame Brand Partners en andere derde partijen wiens informatie u verzamelt of anderszins verwerkt gedurende uw relatie met Oriflame.


2.    INSCHRIJVING EN LIDMAATSCHAP

2.1.   U wordt geregistreerd als Brand Partner van Oriflame nadat we uw aanvraag hebben geaccepteerd en u een uniek Brand Partner-nummer hebben toegekend. De Voorwaarden voor uw acceptatie als Brand Partner van Oriflame zijn vastgelegd in het gedeelte "Lidmaatschapsregels" van de Ethische Code en Gedragsregels.

2.2.   We behouden ons het recht voor om jaarlijkse administratiekosten in rekening te brengen voor het bedrag dat op onze website staat vermeld (bij uw registratie en elke jaarlijkse verlenging daarvan) en, indien u hiervoor kiest, de prijs die op onze website staat vermeld van een starterskit. Deze kosten worden gefactureerd op uw eerste aankoopfactuur.

2.3.   Uw lidmaatschap en Brand Partner-overeenkomst verlopen automatisch: (i) precies een jaar na uw registratie, tenzij verlengd volgens de bepalingen in deze Voorwaarden; of (ii) als u in twaalf opeenvolgende maanden geen bestelling heeft geplaatst.

2.4.   Zowel u als Oriflame kunnen uw lidmaatschap en deze Brand Partner-overeenkomst op elk moment beëindigen, zoals verder gespecificeerd in de Voorwaarden.

2.5.   Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden toegewezen of overgedragen aan iemand anders zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en in overeenstemming met de vereisten van de Ethische Code en Gedragsregels.

2.6.   Ongeautoriseerde registraties zijn niet toegestaan. U verklaart hierbij volledig aansprakelijk te zijn voor alle claims, kosten en bedragen die ontstaan als gevolg van een dergelijke registratie en volledig aansprakelijk te zijn om Oriflame schadeloos te stellen voor alle claims, kosten en bedragen die ontstaan als gevolg van een dergelijke ongeoorloofde registratie.

2.7.   Bij uw inschrijving:

2.7.1.   U hebt het recht om Producten van Oriflame te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden en om gebruik te maken van andere voordelen en deze te ontvangen, die zijn uiteengezet in het Oriflame Succesplan en zoals opgenomen in het Beleid en de Procedures; en

2.7.2.   U bent verplicht zich strikt aan de regels van deze Voorwaarden te houden.


3.    RECHT OP TERUGTREKKING (AFKOELING) EN GEVOLGEN VAN HET OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

3.1.   U kunt uw lidmaatschap op elk moment opzeggen en uw Brand Partner-overeenkomst beëindigen zonder opgaaf van reden, door ons een schriftelijke kennisgeving hiervan te sturen. Zodra wij uw melding hebben ontvangen, bevestigen wij de ontvangst van uw opzegging. U kunt het Opzegformulier gebruiken om ons op de hoogte te stellen van uw opzegging.

3.2.   Als u uw Overeenkomst opzegt en beëindigt binnen 30 kalenderdagen na uw registratie, zullen wij u alle vergoedingen en kosten terugbetalen en de annulering van bestelde maar nog niet geleverde Producten of Diensten accepteren en de teruggave van alle Producten (inclusief trainings- en promotiemateriaal, zakelijke handleidingen en kits) die u hebt gekocht, uitvoeren. Om veiligheids en hygiëneredenen kunnen we Producten waarvan de verzegeling is verbroken, weigeren als dat betekent dat die producten niet meer in dezelfde staat verkeren als op het moment van aankoop. De aankoopprijs van die Producten wordt terugbetaald bij aflevering van de Producten, of zo spoedig mogelijk als de Producten nog niet door ons zijn geleverd.

3.3.   Als u uw Overeenkomst opzegt en beëindigt op een later tijdstip of als Oriflame de Overeenkomst gemakshalve beëindigt, dan zullen wij op uw verzoek:

3.3.1. alle Producten terugkopen van u, onder de volgende voorwaarden:

3.3.1.1 de geretourneerde Producten zijn gekocht in de afgelopen twaalf maanden voorafgaand aan uw opzegging, en zullen worden terugbetaald tegen 90% van de oorspronkelijke nettoprijs die is betaald na aftrek van enige betaling die we aan u hebben gedaan met betrekking tot de aankoop van deze producten;

3.3.1.2 de geretourneerde Producten moeten nog verkoopbaar zijn, wat betekent dat ze op geen enkele manier zijn gebruikt, geopend of beschadigd; ze zijn de vervaldatum nog niet gepasseerd en ze staan nog steeds in onze catalogic; en

3.3.2. alle vereiste vergoedingen terugbetalen die u binnen de 30 dagen voorafgaand aan uw opzegging of de beëindiging heeft betaald om Brand Partner te worden of te blijven.


4.    PRODUCTEN KOPEN

A. EEN BESTELLING PLAATSEN

4.1.   U kunt bestellingen plaatsen vanuit de Catalogus door de Producten die u wilt kopen te selecteren. Het plaatsen van de bestelling wordt beschouwd als een aanbod van u aan ons om de geselecteerde Producten te kopen.

4.2.   Een bestelling wordt beschouwd als geplaatst wanneer de volgende stappen zijn doorlopen:

4.2.1 als u telefonisch bestelt, heeft u onze klantenservicemedewerker verteld welke Producten u wilt kopen en diegene heeft deze voor u geselecteerd; of

4.2.2 als u online bestelt, heeft u de Producten die u wilt kopen geselecteerd door gebruik te maken van de optie "toevoegen aan winkelwagen"; u kunt de inhoud van het winkelwagentje op elk moment bekijken en wijzigen door het aantal Producten te wijzigen, Producten te verwijderen of de volledige inhoud van het winkelwagentje te verwijderen;

4.2.3 u heeft de Persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn om de levering mogelijk te maken; en

4.2.4 u heeft uw voorkeursmethode voor levering en betaling gekozen.

4.3.   Zodra uw online bestelling is geplaatst, kan deze niet meer worden gewijzigd via de website; u moet in zo'n geval contact opnemen met de Klantenservice door te mailen naar: NLinfo@oriflame.com (voor Nederland) of InfoBE@oriflame.com (voor België). 

4.4.   Wanneer wij uw bestelling hebben geaccepteerd, ontvangt u per e-mail een orderbevestiging en komt het koopcontract tot stand. We kunnen uw bestelling weigeren zonder opgaaf van reden voor afwijzing. We zullen elke betaling die u al heeft gedaan volledig terugbetalen.

4.5.   Naast de orderbevestiging ontvangt u details van uw Producten die naar u zijn verzonden en alle andere noodzakelijke informatie.

4.6.   Als u online bestelt, let dan op het volgende:

4.6.1 het gesloten contract wordt niet gearchiveerd of toegankelijk: de onderdelen van het contract zijn uw bestelling en de voorwaarden op de site (die kunnen worden opgeslagen of afgedrukt) of zoals door ons gecommuniceerd met behulp van andere communicatiemiddelen;

4.6.2 het contract mag alleen in het Nederlands worden gesloten en niet in andere talen;

4.6.3 Oriflame onderschrijft de Gedragscodes zoals uiteengezet in clausule 10 van de Voorwaarden.

4.7.   Voltooide en betaalde bestellingen kunnen niet door u worden geannuleerd, behalve zoals beschreven in clausule 5.

4.8.   Bestellingen kunnen op elk moment van de dag worden geplaatst, behalve voor bepaalde beperkte onbeschikbaarheid bij het sluiten van de campagneperiode wanneer we de catalogus bijwerken.

4.9   Niet alle Producten zullen altijd beschikbaar zijn. Als een Product niet op voorraad is op het moment dat u uw bestelling plaatst, zullen we ons redelijkerwijs inspannen om u hiervan op de hoogte te stellen voordat uw bestelling wordt afgerond, zodat u de bestelling kunt wijzigen of annuleren.

4.10  De Catalogus kan af en toe en voor een beperkte tijd niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of om verschillende technische redenen. Oriflame is niet verantwoordelijk voor een dergelijke onbeschikbaarheid en zal alle claims dienaangaande door klanten of andere bezoekers afwijzen.

4.11  We kunnen u uitzonderlijk toestaan om bestellingen voor anderen te plaatsen met behulp van een specifieke online tool. Dit is alleen mogelijk voor uw downline Brand Partners, zoals uitgelegd in het Oriflame Succesplan, en alleen op basis van hun expliciete toestemming. Als u deze tool gebruikt, bent u als enige verantwoordelijk voor claims op basis van ongeautoriseerde bestellingen en in het algemeen voor privacyschendingen, evenals voor alle kosten en uitgaven die Oriflame of de persoon voor wie u de bestelling hebt geplaatst, kunnen maken in het kader van deze bestelling.

B. PRIJZEN EN BETALING

4.12  Tenzij anders vermeld, geven de prijzen van de producten die in de Catalogus worden weergegeven de volledige verkoopprijs weer van de producten op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.  Alle prijzen worden weergegeven in lokale valuta en zijn inclusief BTW.

4.13  We behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen, maar wijzigingen in de prijzen van producten die u selecteert voordat u uw bestelling plaatst, maken geen deel uit van het contract dat tussen ons gesloten is, tenzij u en wij uitdrukkelijk overeenkomen dat dit zal gebeuren.

4.14  De Prijzen zijn exclusief de kosten van transport, levering en eventuele andere vergoedingen en heffingen die tijdens het bestelproces duidelijk worden aangegeven als extra kosten bij de prijs en die kunnen variëren afhankelijk van de door u gekozen leveringsmethode.

4.15  De prijzen kunnen van tijd tot tijd door ons worden verdisconteerd.  Verdere korting kan aan u worden verstrekt in overeenstemming met het Oriflame Succesplan of een ander Beleid of Commercieel Programma.  Voor vragen over prijsberekeningen kunt u altijd terecht bij de Klantenservice door te mailen naar: NLinfo@oriflame.com (voor Nederland) of InfoBE@oriflame.com (voor België).

4.16  Betalingen kunnen worden gedaan met een bankpas of creditcard, per bankoverschrijving of op een andere manier die in deze Voorwaarden of ander Beleidsstuk wordt vermeld.  De meeste betaalkaarten worden geaccepteerd.

4.17  Voor het innen van betalingen behouden wij ons het recht voor om samen te werken met een externe dienstverlener. Van deze externe dienstverlener mag u rekeningen en communicatie over de betaling verwachten. In de regel dienen alle facturen te worden betaald binnen de op de factuur vermelde termijn.  Vertragingsrente kan dagelijks in rekening worden gebracht tegen de geldende rente van de Centrale Bank, evenals de redelijke kosten voor het innen van de schulden.

4.18  Informatie over betalingsmethoden, inclusief eventuele uitgestelde betalingen of kredietvoorwaarden, is opgenomen in het Beleid & Procedures.  Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met de klantenservice door te mailen naar: NLinfo@oriflame.com (voor Nederland) of INFOBE@ORIFLAME.COM (voor België).

4.19  Voor de veiligheid van online betalingen met een kaart is alle betalingsinformatie versleuteld.  Omdat Oriflame samenwerkt met geautoriseerde aanbieders van betaaldiensten, worden creditcardgegevens correct behandeld en in overeenstemming met de internationale veiligheidsnormen voor de betaalkaartsector.

4.20  Als we de mogelijkheid bieden voor terugkerende kaartbetalingen, heeft u de mogelijkheid om expliciet te selecteren en u te abonneren op deze handige betaalmethode.  Eventuele verdere betalingen worden dan op uw betaalkaart geautoriseerd op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, en het bedrag wordt in rekening gebracht op uw betaalkaart op het moment dat Oriflame de bestelde producten verzendt.  U kunt de periodieke betaling op elk moment opzeggen door naar uw profielpagina te gaan en op het tabblad Betaalkaart te klikken.

4.21  U stemt ermee in om elektronische facturen te ontvangen. U kunt op elk moment op verzoek geprinte facturen van Oriflame ontvangen.

C. LEVERING EN OVERDRACHT VAN RISICO

4.22  De bestelde Producten kunnen alleen in het Gebied geleverd worden.

4.23  De plaats van levering van de Producten wordt door u gekozen in uw bestelling.

4.24  Wij zullen uw bestelling zo snel mogelijk verwerken en leveren, maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat de bestelling door ons is bevestigd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door omstandigheden waarop we geen invloed hebben.

4.25  Het risico van verlies van Producten en eigendom van de Producten gaat op u over bij levering van de Producten.

4.26  Oriflame is niet verantwoordelijk voor het niet, verkeerd of laat leveren van een bestelling als gevolg van het verstrekken door u van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens.

4.27  We behouden ons het recht voor om een door u geplaatste bestelling op elk moment eenzijdig te annuleren als we redelijkerwijs vermoeden dat u een van de voorwaarden schendt.

D. CONFORMITEIT VAN ONZE PRODUCTEN

4.28  We garanderen dat onze producten zijn vervaardigd in overeenstemming met de richtlijnen voor goede productiepraktijken voor cosmetische producten EN ISO 22716:2007 en de gedragscode van Oriflame.


5.    RECHT OM BESTELLINGEN TE ANNULEREN

5.1.   We houden ons strikt aan de regels voor het retourneren van producten die van toepassing zijn in het gebied (zie clausule 5.3 voor meer informatie).

5.2.   Onverminderd uw recht om een bestelling te annuleren en een Product te retourneren, dient u bij ontvangst van de levering de inhoud ervan te controleren om er zeker van te zijn dat deze geen Producten bevat die tijdens het transport beschadigd zouden kunnen zijn. U, of de persoon die de Producten namens u in ontvangst neemt, moet in geval van schade de Klantenservice onmiddellijk op de hoogte stellen door een claim in te dienen en de schade/het defect te beschrijven. U kunt de claim ook per e-mail sturen naar: NLinfo@oriflame.com (voor Nederland) of INFOBE@ORIFLAME.COM (voor België).

5.3.   Recht op retourneren en terugbetaling

5.3.1 U kunt een bestelling voor Product(en) annuleren zonder opgaaf van reden gedurende de periode die hieronder in clausule 5.3 (ii) uiteen is gezet. Dit betekent dat u tijdens de relevante periode, als u van gedachten verandert of om een andere reden, besluit dat u een Product niet wilt houden, kunt u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om de bestelling te annuleren en een terugbetaling te ontvangen.

5.3.2 U kunt een bestelling op elk moment annuleren, zelfs nadat u de orderbevestiging per e-mail heeft ontvangen of nadat uw bestelling mondeling is geaccepteerd door de Klantenservice, maar niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag dat u het fysieke bestelde Product of de laatste van meerdere Producten als u er meer dan één hebt besteld, heeft ontvangen.

5.3.3 Als u een bestelling wilt annuleren, stuurt u een e-mail naar NLinfo@oriflame.com (voor Nederland) of INFOBE@ORIFLAME.COM (voor België).of stuurt u een brief naar Oriflame Cosmetics, op het volgende adres: Hoogstraat 8, 5462 CX, Veghel. U kunt het modelformulier gebruiken om uw opzegging aan ons door te geven. Als u dit formulier online invult en via onze website indient, zullen wij u onverwijld op een duurzame manier (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke annulering sturen. Het kan zijn dat u een kopie van uw opzegging wilt bewaren voor uw eigen administratie. U hoeft alleen gebruik te maken van uw recht op annulering voordat de annuleringstermijn is verstreken. Als u ons daarom uw annuleringsbericht per e-mail of per post stuurt, is uw annulering van kracht vanaf de datum waarop u ons de e-mail hebt gestuurd of de brief aan ons hebt gepost.

5.3.4 U ontvangt een volledige terugbetaling van de prijs die u hebt betaald voor de Producten en alle toepasselijke verzendkosten die u hebt betaald (behalve de extra kosten die ontstaan als u een ander type levering hebt gekozen dan het goedkoopste type standaardlevering aangeboden door ons). We kunnen een aftrek van de terugbetaling doen voor waardeverlies van geleverde Producten, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. We zullen de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen (a) veertien kalenderdagen na de dag dat we de geleverde Producten van u terug hebben ontvangen, of (b) (indien eerder) veertien kalenderdagen na de dag waarop u het bewijs levert dat u de Producten hebt geretourneerd of (c) als er geen Producten zijn geleverd, veertien kalenderdagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering. Als u de Producten aan ons hebt geretourneerd omdat ze defect waren of verkeerd waren beschreven, raadpleegt u clausule 5.3 (v).

5.3.5 Als u de Producten aan ons hebt geretourneerd omdat ze defect zijn of verkeerd zijn beschreven, zullen wij de prijs van een defect Product volledig terugbetalen, alle toepasselijke bezorgkosten en alle redelijke kosten die u maakt om het artikel aan ons terug te sturen, vergoeden.

5.3.6 We kunnen u terugbetalen op de creditcard, bankpas of andere manier die door u is gebruikt om te betalen, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval betaalt u geen kosten als gevolg van de terugbetaling.

5.3.7 als de Producten aan u zijn geleverd:

5.3.7.1 u moet de Producten zonder onnodige vertraging aan ons retourneren en in ieder geval niet later dan veertien kalenderdagen na de dag waarop u de bestelling/het contract annuleert. Dit is binnen de tijd als u de Producten terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken;

5.3.7.2 tenzij de Producten defect zijn of verkeerd zijn beschreven (zie in dit geval clausule 5.3(v)), bent u verantwoordelijk voor de directe kosten van het retourneren van de Producten; en

5.3.7.3 u bent wettelijk verplicht om de Producten in uw bezit te houden en er redelijke zorg voor te dragen zolang u ze in bezit heeft.

5.3.8 Details van uw wettelijke recht om te annuleren en een uitleg over hoe u dit kunt uitoefenen, inclusief een voorgesteld retourformulier, vindt u in de documenten beschreven in clausule 4.5. U kunt hier ook het retourformulier downloaden.

5.3.9 We zijn wettelijk verplicht om Producten te leveren die voldoen aan het contract. Als koper heeft u altijd wettelijke rechten met betrekking tot Producten die defect zijn of niet voldoen aan de beschrijvingen. Deze rechten worden niet aangetast door het retourbeleid in deze clausule 5.3 of deze Voorwaarden. Advies over uw wettelijke rechten in Nederland kunt u krijgen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Europees Consumenten Centrum Nederland. Consumentenbond . Advies over uw wettelijke rechten in België kunt u krijgen bij het Europees Consumentencentrum België en de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Kmo, Middenstand en Energie.ium).

5.4 We garanderen verder de kwaliteit van elk product dat de naam Oriflame draagt en verklaren dat ze zijn vervaardigd door, of voor ons en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten in alle opzichten tevreden zullen zijn over onze producten. We bieden daarom nog een garantie waarmee u een product kunt ruilen of een volledige terugbetaling kunt krijgen voor elk product waar u niet helemaal tevreden over bent. De terugbetaling wordt binnen 30 dagen na ontvangst van het Product geclaimd. Deze garantie is niet van toepassing op Producten die opzettelijk zijn beschadigd of verkeerd zijn gebruikt. Tenzij anders gecommuniceerd, zullen retourneringen en terugbetalingen onder deze clausule worden gedaan in overeenstemming met de voorwaarden van de voorgaande leden van deze clausule 5.


6.    VERPLICHTINGEN VAN DE BRAND PARTNER van ORIFLAME

6.1.   Brand Partners kopen en mogen de producten van Oriflame gebruiken of consumeren, of verkopen ze in eigen naam en voor eigen rekening. Als u ervoor kiest om producten van Oriflame te verhandelen, wordt u beschouwd en zult u te allen tijde handelen als een onafhankelijk persoon (zelfstandige/eenmanszaak) en niet als een vertegenwoordiger of werknemer van Oriflame. U heeft geen enkele bevoegdheid te onderhandelen of als tussenpersoon op te treden bij het sluiten van contracten tussen Oriflame en andere Brand Partners en derden. U bent ook niet bevoegd om in onze naam of namens ons of in naam en namens enig ander bedrijf in de Oriflame Group overeenkomsten te kopen, verkopen of in het algemeen te sluiten. U erkent en aanvaardt dat u geen 'commercieel vertegenwoordiger' bent in de zin van de toepasselijke wetgeving in het Bebied en dat u bij beëindiging van deze relatie geen recht hebt op enige vergoeding of schadeloosstelling.

6.2.   Als u ervoor kiest om producten van Oriflame te verhandelen en/of een van de activiteiten uit te voeren onder het Succesplan, het Beleid en de Procedures of de Commerciële Programma's, moet u voor uzelf alle vergunningen en licenties verkrijgen en in het algemeen alle registraties uitvoeren die vereist zijn volgens de wetten van het betreffende Gebied, inclusief eventuele registratie van gegevensbescherming (zie artikel 6.6), belastingregistratie en belastingaangiften. U bent als enige verantwoordelijk voor de aangifte en betaling van alle belastingen, heffingen, socialezekerheidsbijdragen en vergoedingen die van toepassing zijn op dergelijke activiteiten. U bent er als enige verantwoordelijk voor te zorgen dat alle aspecten van uw gebruik van de persoonsgegevens van uw klanten in alle opzichten voldoen aan de nationale gegevensbeschermings- en privacywetten (zie clausules 6.6 - 6.13).

6.3.   We staan het retourneren en ruilen van Producten toe zoals beschreven in de Voorwaarden, zowel voor uw Klanten als voor uzelf. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is uw Klanten te informeren over hun recht om de Producten te retourneren, en dat u namens hen Producten aan ons retourneert.

6.4.   U zult het imago en de reputatie van Oriflame hooghouden. U mag geen uitspraken doen of handelingen verrichten die schadelijk kunnen zijn voor het imago van Oriflame of de Producten. U zult uw bedrijf op een wettige en ethische manier runnen en geen valse, misleidende of overdreven beweringen doen over de Producten of de verdienmogelijkheid van Oriflame.

6.5.   U erkent dat het merk Oriflame, onze handelsnaam en logo, onze online tools en onze databases eigendom zijn van Oriflame en u stemt ermee in deze op geen enkele manier te schenden. Voor alle duidelijkheid: alle goodwill in de naam Oriflame komt toe aan Oriflame. Op ons verzoek ondertekent u de documentatie waarmee wij redelijkerwijs vragen om dit te bevestigen.

6.6.   De Brand Partner stemt ermee in en aanvaardt dat de Voorwaarden van deze Overeenkomst en het materiaal waarnaar daarin wordt verwezen, inclusief maar niet beperkt tot het Oriflame Succesplan, de Commerciële Programma's, het Beleid en Procedures inclusief de Commerciële Programma's, onze databases (inclusief, maar niet beperkt tot alle databases die persoonlijke informatie bevatten) en onze online tools eigendomsinformatie zijn en het onderwerp zijn van onze intellectuele eigendomsrechten. De Brand Partner zal ze, of enig deel ervan, niet gebruiken anders dan in het kader van de activiteiten die in het kader van deze Overeenkomst zijn toegestaan.

6.7.   U komt mogelijk in aanmerking voor voordelen indien van toepassing onder de voorwaarden van het betreffende Commerciële Programma of Beleid en Procedures.

6.8.   Bij het presenteren van de producten van Oriflame, de zakelijke mogelijkheid van Oriflame of promotie- of trainingsmateriaal voor andere brand partners waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, houdt u zich strikt aan de gedragsregels en de ethische code.

Verantwoordelijkheden voor gegevensbescherming

6.9.   Als Brand Partner mag u persoonsgegevens verzamelen, registreren, opslaan, gebruiken en bewerken. Als onafhankelijke gegevensbeheerder van dergelijke persoonlijke informatie garandeert en stemt u ermee in dat u alle toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetten zult naleven. Op grond van deze wetten kan van u worden verlangd dat u zich registreert bij de relevante Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij u bent vrijgesteld en moet voldoen aan de gegevensbeschermingsbeginselen. Het is uw verantwoordelijkheid om te beoordelen of u zich moet registreren en om een dergelijke registratie uit te voeren indien nodig, en om te voldoen aan de beginselen van gegevensbescherming.

6.10.  Als u een klant wilt sponsoren om een Brand Partner te worden, kunt u persoonlijke informatie rechtstreeks van de Klant verzamelen. U moet onze procedures voor sponsoring volgen zoals van tijd tot tijd aan u gecommuniceerd en ervoor zorgen dat al het gebruik van persoonlijke informatie in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

6.11.  U zult in het bijzonder passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, in het bijzonder wanneer de verwerking de overdracht van gegevens via een netwerk omvat, en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking. Rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de uitvoering ervan, moeten deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.

6.12.  U dient Oriflame onmiddellijk op de hoogte te stellen van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke informatie door Oriflame te e-mailen op privacy@oriflame.com en de aard van het incident en de betrokken documenten uit te leggen.

6.13.  Als u op enig moment een verzoek ontvangt om rechten uit te oefenen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van een klant of een andere persoon over wie u persoonlijke informatie verwerkt, dient u aan een dergelijk verzoek te voldoen voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met enige beleidsregels, procedures of training die u van tijd tot tijd door Oriflame wordt verstrekt.

6.14.  U mag persoonlijke informatie alleen verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring die is verstrekt aan klanten en andere merkpartners van Oriflame. Bij beëindiging van uw relatie met Oriflame garandeert en stemt u ermee in dat u alle persoonlijke informatie in uw bezit of onder uw controle zonder onnodige vertraging zult vernietigen.

6.15.  We wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele boetes, kosten, vergoedingen en in het algemeen alle uitgaven die u mogelijk oploopt als gevolg van een inbreuk op de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetten.

Marketing en commerciële communicatie

6.16.  U moet klanten uitdrukkelijk vragen of ze marketingcommunicatie over producten van Oriflame van u willen ontvangen, en u moet uw bevestigende toestemming verkrijgen voordat u dergelijke communicatie verzendt. U moet de marketingvoorkeuren bijhouden van elke ontvanger van marketingcommunicatie van u, inclusief de datum waarop de toestemming is gegeven en de taal waarmee is ingestemd. Alle marketingcommunicatie die u verzendt, moet de ontvanger informeren over zijn of haar recht om zich af te melden voor toekomstige communicatie en hoe hij of zij dit recht kan uitoefenen, inclusief door u per e-mail op de hoogte te stellen van zijn of haar wens om zich uit te schrijven. U stemt ermee in en garandeert dat u de voorkeuren van elke ontvanger van dergelijke communicatie zult respecteren.

6.17 Met onze online tools kunt u mogelijk gebruik maken van de Persoonlijke informatie om marketing- en andere commerciële communicatie te verzenden, onder de volgende voorwaarden:

6.17.1 u moet de Klant hebben gesponsord om Brand Partner te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,

6.17.2 marketing- en andere commerciële communicatie mag alleen betrekking hebben op producten van Oriflame,

6.17.3 de commerciële of marketingcommunicatie moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn,

6.17.4 de communicatie bevat uw naam en contactgegevens als afzender van de commerciële communicatie en een geldig e-mailadres (en/of andere middelen, zoals een afmeldlink) waarmee klanten u kunnen bereiken om u op de hoogte te stellen van hun voorkeur uitom af te zien van uit verdere marketingcommunicatie,

6.17.5 marketingcommunicatie mag niet worden verzonden naar klanten die ervoor hebben gekozen deze niet te ontvangen,

6.17.6 promotionele aanbiedingen, zoals kortingen, premies en geschenken, moeten, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, duidelijk als zodanig herkenbaar zijn, en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om hiervoor in aanmerking te komen, moeten gemakkelijk toegankelijk zijn en duidelijk en ondubbelzinnig worden gepresenteerd, en

6.17.7 de inhoud van dergelijke commerciële en marketingcommunicatie is in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot commerciële communicatie.

6.18 Het is u onder geen enkele omstandigheid toegestaan om namens Oriflame of in naam van Oriflame marketing- of andere commerciële berichten te verzenden.


7.   VERPLICHTINGEN VAN ORIFLAME

7.1 We zullen alle door u bestelde Producten leveren onder voorbehoud van beschikbaarheid.

7.2 We sluiten uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot producttekorten of producten die niet op voorraad zijn.

7.3 Op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en uw verplichtingen overeenkomstig de wetten van het Gebied, zult u, rechtstreeks door ons, door een andere Oriflame-entiteit of derde leverancier, alle voordelen/betalingen ontvangen die u toekomen volgens het Oriflame Succesplan dat momenteel van kracht is.


8.   BEËINDIGING

8.1 We kunnen uw lidmaatschap en Brand Partner-overeenkomst met 1 maand opzegtermijn of met onmiddellijke ingang beëindigen in een van de volgende omstandigheden:

8.1.1 als u een verklaring aflegt of persoonsgegevens verstrekt die wezenlijk onnauwkeurig of onwaar zijn;

8.1.2 als een aanvraag voor uw faillissement wordt ingediend bij een rechtbank of als u uw schulden aan ons niet kunt betalen op het moment dat ze opeisbaar zijn;

8.1.3 als u een van de bepalingen van de Brand Partner-overeenkomst schendt die niet kan worden verholpen, of in geval van een schending van een van de bepalingen van de Ethische Code en de Gedragsregels;

8.1.4 als u een inbreuk pleegt op een van de bepalingen van de Brand Partner-overeenkomst, inclusief de documenten waarnaar hierin wordt verwezen en in het geval van een inbreuk die kan worden verholpen, deze inbreuk niet binnen veertien dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving herstelt van ons.


9.   BEHANDELING VAN KLACHTEN

9.1.  De procedure voor de behandeling van klachten van Oriflame wordt beschreven in de gedragsregels.

9.2 U kunt altijd een klacht, vraag of verzoek indienen bij de Klantenservice van Oriflame op: NLinfo@oriflame.com (voor Nederland) of INFOBE@ORIFLAME.COM (voor België). Als u niet tevreden bent met het antwoord van de klantenservice van Oriflame, neem dan contact op met de Codebeheerder van de relevante nationale Direct Selling Association waar Oriflame lid van is.

10.   GEDRAGSCODE

Oriflame houdt zich strikt aan de Gedragscode van de Vereniging Directe Verkoop Nederland (VDV), Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) & de World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) (WFDSA Ethische code voor Direct Selling). en de Gedragscode van elke toepasselijke nationale Direct Selling Association waar Oriflame lid van is. Oriflame eist van Brand Partners dat ze zich strikt houden aan deze codes, zoals verder geïmplementeerd in de Ethische code en Gedragsregels van Oriflame. U kunt ook kopieën van deze documenten verkrijgen bij de klantenservice door te mailen naar: NLinfo@oriflame.com (voor Nederland) of INFOBE@ORIFLAME.COM (voor België).


11.   FOUTEN EN CORRECTIES

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, garanderen of beweren we niet dat de website foutloos zal zijn. Fouten bij het invoeren van gegevens of andere technische problemen kunnen er soms toe leiden dat onnauwkeurige informatie wordt weergegeven. We behouden ons het recht voor om eventuele onnauwkeurigheden of typografische fouten op onze site te corrigeren, inclusief prijzen en beschikbaarheid van producten en diensten, en zijn niet aansprakelijk voor dergelijke fouten. We kunnen ook op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de functies, functionaliteit of inhoud van de site. Als u informatie of een beschrijving ziet waarvan u denkt dat deze onjuist is, neem dan contact op met de Klantenservice.


12.   LINKS EN ONLINE TOOLS

12.1 We kunnen links naar websites of bronnen van derden plaatsen. Het aanbieden van dergelijke links is geen teken van goedkeuring van enige informatie, product of dienst die via een dergelijke link wordt bereikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of prestaties van enig deel van het internet, inclusief andere websites waarnaar deze site kan worden gelinkt of die toegankelijk zijn via deze site. Gelieve ons op de hoogte te stellen van eventuele fouten of ongepast materiaal gevonden op websites waarnaar deze site is gelinkt.

12.2 Gedurende uw lidmaatschap komt u mogelijk in aanmerking voor deelname in verwijzingscampagnes via een of meer online tools, systemen of software (“Online Tools”). U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte licentie om de Online Tools te gebruiken in verband met uw lidmaatschap. Deelname aan een verwijzingscampagne, met inbegrip van alle voordelen die daaruit voortvloeien, is afhankelijk van de naleving door u van deze Brand Partner-overeenkomst en alle toepasselijke Beleid en Procedures. Oriflame garandeert en waarborgt niet de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van de Online Tools die worden gebruikt in verband met de verwijzingscampagnes. Oriflame behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, verwijzingscampagnes en/of Online Tools automatisch bij te werken, te upgraden, in het algemeen te wijzigen of te verwijderen.


13.   ALGEMENE BEPALINGEN

13.1.  Uw Brand Partner-overeenkomst, met inbegrip van deze Voorwaarden, wordt beheerst door de wetten van het Gebied en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met uw Brand Partner-overeenkomst en deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechtbanken van het Gebied. De rechtbanken van het Gebied hebben niet-exclusieve jurisdictie.

13.2.  Als een bepaling van de Voorwaarden als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de rest van de Voorwaarden.

13.3.  Het nalaten van Oriflame om een van de bepalingen hierin af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van hun afdwingbaarheid.

13.4.  Als onafhankelijke Brand Partner erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij ons het recht voorbehouden om uw Brand Partner-overeenkomst eenzijdig te herzien, in te trekken, aan te passen of te wijzigen, inclusief deze Voorwaarden, het Succesplan (inclusief de Ethische Code en Gedragsregels), evenals alle van onze Commerciële Programma's en Beleid en Procedures. Wijzigingen in uw Brand Partner-overeenkomst kunnen het gevolg zijn van (i) aanpassingen vereist door de marktomstandigheden; (ii) wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving; (iii) wijzigingen in de compensatieplannen van Oriflame; (iv) reorganisatie van de bedrijfs- en verkoopstructuur van Oriflame; (v) wijzigingen in het registratieproces en de registratievereisten; (vi) wijzigingen in code en regels zoals voorzien door de directe-verkoopverenigingen waarbij Oriflame is aangesloten; en (vii) andere wijzigingen die het bedrijfsmodel van Oriflame beïnvloeden. Elke herziening, wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden zal worden gepubliceerd op onze website en/of naar behoren worden meegedeeld op uw geregistreerde e-mailadres en zal van kracht worden op de datum zoals bepaald in die publicatie/kennisgeving, maar nooit binnen minder dan 30 dagen. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te houden van dergelijke wijzigingen.

13.5 Dergelijke wijzigingen zoals genoemd in 13.- worden door u geaccepteerd als voorwaarde voor uw voortzetting als Brand Partner, inclusief toekomstig gebruik van de site en het bestellen van Producten daarop. We gaan ervan uit dat u de wijzigingen hebt geaccepteerd als u Producten blijft bestellen nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. Indien u dergelijke wijzigingen niet accepteert binnen 2 maanden nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt uw Brand Partner-overeenkomst onmiddellijk beëindigd. U gaat ermee akkoord dat een dergelijke termijn voldoende is en u ziet uitdrukkelijk af van het ontvangen van enige vorm van compensatie voor een dergelijke beëindiging.

13.6 Oriflame kan deze Overeenkomst of delen ervan toewijzen of overdragen aan enig ander bedrijf van de Oriflame Group.

13.7.  We kunnen u waarschuwingen, meldingen, e-mail, of post sturen en over andere zaken met u communiceren. U kunt uw voorkeuren voor marketingcommunicatie van ons op elk moment bijwerken door in te loggen op uw gebruikersinstellingen. Door deze Voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat Oriflame u alle andere informatie/communicatie met betrekking tot uw contract en/of uw aankooporders op een andere duurzame drager dan papier zal sturen (d.w.z. via e-mail of een ander persoonlijk aan u gericht middel waarmee u de informatie op een manier die lang genoeg toegankelijk is voor toekomstig gebruik en dat u ook de ongewijzigde reproductie van dergelijke informatie mogelijk maakt).

13.8.  Elke kennisgeving in het kader van deze Overeenkomst die per aangetekende post wordt gedaan op het adres van de partij vermeld in deze Overeenkomst, of op een ander adres dat van tijd tot tijd schriftelijk door een partij is meegedeeld aan de andere partij, zal resulteren in de termijn van kennisgeving die begint te lopen (i) in het geval van aangetekende post vanaf de dag nadat een dergelijke kennisgeving is verzonden, en (ii) in het geval van gewone post vanaf de tweede werkdag nadat een dergelijke kennisgeving is geplaatst. Indien de opzegging op een andere wijze geschiedt, gaat de opzegtermijn in op de dag van de feitelijke ontvangst van de opzegging.

13.9.  De Voorwaarden in dit document hebben voorrang op de andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen.


14.   PRIVACYVERKLARING

14.1 Informatie over hoe wij uw gegevens verwerken, kunt u vinden in de Privacyverklaring van Oriflame.

14.2.  We zeggen toe alle persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te bewaren (hoewel we ons het recht voorbehouden om deze informatie vrij te geven in de hieronder uiteengezette omstandigheden). We bewaren ze op een beveiligde server en we zullen volledig voldoen aan alle toepasselijke gegevensbeschermings- en consumentenwetgeving die van tijd tot tijd van kracht is.

14.3 Verdere relevante informatie over Oriflame Holdings BV wordt hieronder uiteengezet.

Naam: Oriflame Holdings BV

Adres: Hoogstraat 8, 5462 CX VEGHEL, Nederland

Contactgegevens: NLinfo@oriflame.com (voor Nederland) of INFOBE@ORIFLAME.COM (voor België).

Handelsregister of ander openbaar register

Kamer van Koophandel registratienummer 16061386

BTW nummer: 006687702B01


15.   CONTACT OPNEMEN

Als u een vraag hebt over uw Brand Partner-overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden, kunt u een e-mail sturen naar: NLinfo@oriflame.com (voor Nederland) of INFOBE@ORIFLAME.COM (voor België).. We zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw zorgen weg te nemen en eventuele problemen die u onder onze aandacht brengt te verhelpen.


Laatst bijgewerkt: 07/2024