BRAND PARTNER

VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”), het Succesplan (met inbegrip van de Ethische Code en de Gedragsregels), de Commerciële Programma's en de Beleidsregels en Procedures zetten de Oriflame-regels, principes en rechten & plichten voor Brand Partners uiteen en vormen tezamen, als u deze accepteert, een bindende overeenkomst ("Overeenkomst” of Brand Partner-overeenkomst”) tussen ORIFLAME HOLDINGS BV, gevestigd in Hoogstraat 8, 5462CX, Veghel, Nederland – 16061386 - btw-id: NL006687702B01 (“Oriflame”, “wij”) en u (“u”, de “Oriflame Brand Partner” de “Brand Partner”) en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten, verklaringen of verbintenissen. Wij hebben u kopieën van deze documenten verstrekt en wij adviseren u om een kopie van deze Voorwaarden en alle andere documenten waaruit de Overeenkomst bestaat af te drukken of op te slaan en te bewaren.

 

Wij behouden ons het recht voor om de Overeenkomst, met inbegrip van deze Voorwaarden, te herzien.  De datum van de laatste update kunt u vinden aan het eind van de Voorwaarden.  Wij zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen zoals vermeld in deze Voorwaarden.  U bent ervoor verantwoordelijk uzelf op de hoogte te houden van dergelijke wijzigingen.

 

 1. DEFINITIES

 

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. Ethische Code en Gedragsregels: de set van bindende regels die een onderdeel vormen van het Oriflame Succesplan, en die het gedrag regelen van de Brand Partners jegens Oriflame, jegens klanten en jegens andere Oriflame Brand Partners;
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon, geregistreerd als een klant bij Oriflame of niet, die Oriflame-producten online koopt (bijvoorbeeld via de website) of offline (bijvoorbeeld per telefoon) en die, terwijl hij dit doet geheel of hoofdzakelijk handelt buiten zijn/haar zaken, ambacht of beroep;
 3. Oriflame-catalogus, Catalogus: een papieren of elektronische brochure periodiek uitgegeven door Oriflame, die Oriflame Product aanbiedingen bevat en hun aanbevolen verkoopprijzen;
 4. Campagneperiode: de periode die staat vermeld op de omslag van iedere Catalogus en tijdens welke de aanbiedingen uit een gegeven Oriflame-catalogus geldig zijn;
 5. Commerciële Programma's: de marketing- en verkoopprogramma's, van tijd tot tijd gesponsord door Oriflame, met inbegrip van het Onboardingprogramma;
 6. Oriflame-groep: Oriflame Holdings AG, zijn ultieme holdingmaatschappij en iedere eenheid die direct of indirect wordt bestuurd door die ultieme holdingmaatschappij;
 7. Oriflame-producten, Producten: cosmetica en de gerelateerde accessoires maar ook bepaalde voedingssupplementen die te koop worden aangeboden onder de Oriflame-handelsmerken; de Oriflame-catalogus beschrijft de belangrijkste eigenschappen van de Producten;
 8. Oriflame Succesplan of Succesplan: het document dat bestaat uit het compensatieplan en de Ethische Code en Gedragsregels die deel uitmaken van de Brand Partner-overeenkomst. Een exemplaar van het Succesplan kunt u hier downloaden;
 9. Oriflame-handelsmerken: de naam Oriflame, het Oriflame-logo en de namen van de producten of productprogramma's die door ons worden geproduceerd, op de markt gebracht, verkocht en gedistribueerd;
 10. Beleidsregels & Procedures: de beleidsregels en procedures die relevant zijn voor de voordelen van het compensatieplan, en eventuele wijzigingen aan het Succesplan die worden gemaakt voor het lokale beleid, die deel uitmaken van de Brand Partner-overeenkomst.
 11. Prijzen: de prijzen van de Oriflame-producten, vastgesteld door Oriflame en vermeld in de prijslijsten die gelden op het moment van het plaatsen van de aankooporder;
 12. Handelsgebied: Nederland
 13. Persoonsgegevens: de gegevens die door u werden verstrekt bij uw registratie als Brand Partner bij Oriflame en aanvullende informatie over u die u ons van tijd tot tijd verstrekt.
 14. Persoonlijke Informatie: informatie die direct of indirect betrekking heeft op klanten, Oriflame Brand Partners en andere derde partijen waarvan u tijdens uw relatie met Oriflame gegevens verzamelt of anderszins verwerkt.

2. REGISTRATIE EN LIDMAATSCHAP

 

4. KOPEN VAN PRODUCTEN

A. HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

4.1. U kunt bestellingen plaatsen uit de Catalogus door de Producten die u wilt kopen te selecteren. Het plaatsen van een bestelling houdt een aanbod in door u aan ons om de geselecteerde Producten te kopen.

4.2.  Een bestelling wordt geacht te zijn geplaatst als de volgende stappen zijn doorlopen:

4.3. Zodra uw online bestelling is geplaatst, kan deze niet langer via de website worden gewijzigd. Daarvoor moet u contact opnemen met de Klantenservice via: NLinfo@oriflame.com.

4.4. Als wij uw bestelling hebben geaccepteerd, ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. Op dat moment komt de koopovereenkomst tot stand.  Wij kunnen zonder opgaaf van reden weigeren uw bestelling in behandeling te nemen.  Wij zullen dan een eventueel door u gedane betaling volledig restitueren.

4.5. Naast de orderbevestiging ontvangt u een paklijst bij uw Producten. De paklijst bevat een overzicht van de aan u verzonden Producten  In de orderbevestiging vindt u tevens informatie over uw rechten als klant ten aanzien van retourzendingen en aanverwante zaken. 

4.6. Als u online een bestelling plaatst, maken wij u attent op het volgende:

4.6.1. de gesloten overeenkomst zal niet worden gearchiveerd of toegankelijk zijn: de onderdelen van het contract zijn uw bestelling en de Voorwaarden op de site (die kunnen worden opgeslagen of afgedrukt) of die kunnen worden gecommuniceerd met behulp van andere communicatiemiddelen;

4.6.2. de overeenkomst mag uitsluitend in het Nederlands worden opgesteld, en niet in andere talen;

4.6.3. Oriflame houdt zich aan de Gedragscode zoals neergelegd in artikel 9 van de Voorwaarden.

4.7. Bestellingen die reeds zijn uitgevoerd en betaald kunnen niet meer door u worden geannuleerd, behoudens het bepaalde in artikel 5.

4.8. Bestellingen kunnen op elk moment van de dag worden geplaatst, behalve tijdens een bepaalde beperkte onbeschikbaarheid bij het sluiten van de Campagneperiode als we de Catalogus updaten.

4.9. Niet alle producten zullen altijd verkrijgbaar zijn, en de verkrijgbaarheid kan per locatie en tijdstip verschillen. Als een Product niet voorradig is op het moment dat u uw bestelling plaatst, zullen wij ons in redelijkheid inspannen om u daarvan op de hoogte te stellen voordat uw bestelling wordt afgerond, zodat u de bestelling kunt wijzigen of afbreken.

4.10. Het is mogelijk dat de Catalogus incidenteel, gedurende beperkte perioden, niet beschikbaar is als gevolg van onderhoud of om verschillende technische redenen. Oriflame is niet verantwoordelijk voor een dergelijke onbeschikbaarheid en zal claims daarover afwijzen.

4.11. We kunnen u bij wijze van uitzondering toestaan bestellingen voor anderen te plaatsen met behulp van een specifieke online tool.  Dit zal alleen mogelijk zijn voor Brand Partners uit uw downline, zoals verklaard in het Oriflame Succesplan en alleen gebaseerd op hun uitdrukkelijke toestemming.  Als u deze optie gebruikt, bent u alleen verantwoordelijk voor alle claims gebaseerd op het onbevoegd bestellen en in het algemeen alle privacyschendingen en voor kosten en uitgaven die kunnen ontstaan voor Oriflame of de persoon voor wie u de bestelling hebt geplaatst in relatie tot deze bestelling.

 

 

B.  PRIJZEN EN BETALING

4.12.          Behoudens voor zover anders is aangegeven, vertegenwoordigen de Prijzen van de Producten die worden getoond in de Catalogus de volle verkoopprijs van de Producten op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.  Alle Prijzen worden getoond in de lokale munteenheid en zijn inclusief BTW.Wij behouden ons het recht voor de prijzen op ieder moment en naar eigen inzicht te wijzigen, maar iedere wijziging in de Prijzen van Producten die u selecteert voordat u uw bestelling plaatst maakt geen deel uit van de overeenkomst tussen ons, tenzij u en wij uitdrukkelijk anders overeenkomen.

4.14.          In de prijzen zijn niet begrepen de kosten van vervoer, bezorging en alle overige vergoedingen en kosten waarvan tijdens het bestelproces duidelijk wordt aangegeven dat ze bovenop de prijs komen en die kunnen verschillen afhankelijk van de door u gekozen wijze van bezorging. U erkent en komt overeen dat Prijzen van tijd tot tijd kunnen variëren als gevolg van heffingen, belastingen, accijnzen of overheidsheffingen op de Producten en met betrekking tot de activiteiten van de Brand Partners onder de Brand Partnerovereenkomst, als gevolg van hetzij nieuwe regelgeving, hetzij een beslissing van enige instantie.

4.15.          Op de Prijzen kan door ons van tijd tot tijd verdere korting worden gegeven in overeenstemming met het Oriflame Succesplan of een ander Commercieel Programma.  Vragen over prijsberekeningen kunt u altijd richten aan de Klantenservice via NLinfo@oriflame.com of tel. 088-1300100.

4.16 Betalingen kunnen plaatsvinden per creditcard, per bankoverschrijving of op enige andere wijze zoals aangegeven in deze Voorwaarden. De meeste grote betaalkaarten worden geaccepteerd. Normaal gesproken wordt het bedrag niet van uw bankrekening afgeschreven totdat de beschikbaarheid van de producten in het winkelmandje is gecontroleerd.  Mocht uw betaalkaart bij wijze van uitzondering toch worden belast voor de bestelling aan u werd verzonden, dan hebt u nog steeds het recht op terugstorting op basis van artikel 3.2, 3.3 en 5.3.

4.17 Voor incassodoeleinden werken wij samen met Flanderijn incasso gerechtsdeurwaarders en andere externe dienstverleners waarvan wij u van tijd tot tijd van tevoren op de hoogte zullen stellen.  U kunt facturen en communicatie verwachten over de betaling te ontvangen van deze externe dienstverlener. Als regel dienen alle facturen te worden voldaan binnen 14 dagen in overeenstemming met de daarin vermelde aanwijzingen. Vertragingsrente kan dagelijks in rekening worden gebracht tegen het geldende rentepercentage van de betrokken incassodienst alsmede de redelijke incassokosten.

4.18 Voor meer informatie over betalingswijzen, met inbegrip van mogelijke kredietvoorwaarden, kunt u contact opnemen met de Klantenservice via NLinfo@oriflame.com of tel. 088-1300100.

4.19 Voor de veiligheid van online betalingen met een betaalkaart worden alle betalingsgegevens versleuteld.  Aangezien Oriflame samenwerkt met erkende payment service providers worden creditcardgegevens correct behandeld, in overeenstemming met de internationale standaarden voor de betaalkaartenbranche en gegevensbeveiliging.

4.20 Als wij de mogelijkheid bieden van periodieke kaartbetalingen, hebt u de mogelijkheid om uitdrukkelijk te kiezen en zich aan te melden voor deze gemakkelijke betalingswijze. Alle verdere betalingen worden vervolgens gefiatteerd op basis van uw betaalkaart op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en het desbetreffende bedrag wordt ten laste van uw betaalkaart gebracht op het moment van verzending door Oriflame van de bestelde producten. U kunt de periodieke betaling te allen tijde herroepen. Ga daartoe naar uw profielpagina en klik op de betaalkaart-tab.

 

 

C.  AFLEVERING EN OVERGANG VAN RISICO

4.21.          De bestelde Producten kunnen alleen worden geleverd in het Handelsgebied.

4.22.          De plaats van aflevering van de Producten zal zijn zoals door u gekozen in uw bestelling.

4.23.          Wij zullen uw bestelling zo snel mogelijk verwerken en afleveren, maar in elk geval uiterlijk 30 dagen na onze bevestiging van de bestelling. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging door omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen.

4.24.          Het risico van verlies van Producten en de eigendom van de Producten gaan op u over op het moment van aflevering van de Producten.

4.25.          Oriflame is niet verantwoordelijk indien een bestelling niet, onjuist of te laat wordt afgeleverd als gevolg van het door u verstrekken van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens.

4.26.          Wij behouden ons te allen tijde het recht voor een door u geplaatste bestelling eenzijdig te annuleren als wij in redelijkheid vermoeden dat u de Voorwaarden hebt geschonden.

D.  CONFORMITEIT VAN ONZE PRODUCTEN

4.27.          Wij garanderen dat de cosmetische producten van Oriflame worden vervaardigd in overeenstemming met de Richtlijnen voor Good Manufacturing Practices bij cosmetica EN ISO 22716:2007 en de Erecode van Oriflame.

5. RECHT OP ANNULERING VAN BESTELLINGEN

5.1. Wij houden ons strikt aan de regels voor het retourneren van Producten die van toepassing zijn in het Handelsgebied (zie artikel 5.3 voor meer informatie).

5.2. Onverminderd uw recht om een bestelling te annuleren en een Product te retourneren, dient u bij ontvangst de inhoud van het pakket te controleren om er zeker van te zijn dat het geen Producten bevat die mogelijk beschadigd zijn geraakt tijdens het vervoer.  U of de persoon die de Producten namens u in ontvangst neemt, wordt verzocht de Klantenservice onmiddellijk op de hoogte te stellen door een claim in te dienen, met een beschrijving van de schade/het gebrek.  U kunt de claim ook per e-mail sturen naar NLinfo@oriflame.com.

5.3 Rechten van retourzending en restitutie

5.3.1. U mag een bestelling voor een of meer Product(en) zonder opgaaf van reden annuleren gedurende de periode zoals uiteengezet in artikel 5.3.2. Dit betekent dat u, indien u zich gedurende de desbetreffende periode bedenkt of om enige andere reden besluit een Product niet te behouden, ons kennis kunt geven van uw beslissing tot annulering van de bestelling en u uw geld terugkrijgt.

5.3.2. U kunt een bestelling te allen tijde annuleren, ook nadat u de orderbevestiging per e-mail hebt ontvangen of nadat uw bestelling mondeling is geaccepteerd door de Klantenservice, doch uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum waarop u feitelijk in het bezit bent gesteld van het Product of van het laatste Product als het gaat om meer dan een Product.

5.3.3. Om een bestelling te annuleren, neemt u telefonisch contact op met de Klantenservice op telefoonnummer 088-1300100 of via e-mail naar NLinfo@oriflame.com. U kunt gebruikmaken van het modelformulier om ons te laten weten dat u uw bestelling annuleert. Als u dit formulier online invult en via onze website verzendt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van die annulering sturen op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail). Het kan raadzaam zijn een kopie van uw kennisgeving van annulering te bewaren voor uw administratie. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat u uw annuleringsrecht uitoefent voordat de annuleringstermijn verstreken is. Daarom geldt dat, als u ons uw kennisgeving van annulering per e-mail of per post stuurt, uw annulering ingaat op de datum van verzending van uw e-mail aan ons of de datum van terpostbezorging van uw brief aan ons. Indien u ons belt om ons kennis te geven van uw annulering gaat uw annulering in op de datum waarop u ons belt.

5.3.4. U ontvangt de prijs die u voor de Producten hebt betaald en alle toepasselijke bezorgkosten die u hebt betaald (met uitzondering van de extra kosten als u hebt gekozen voor een bepaalde vorm van bezorging, anders dan de goedkoopste standaard vorm van bezorging die wij aanbieden) volledig terug.  Wij kunnen een bedrag in mindering brengen op de restitutie in geval van waardeverlies van enig geleverd Product, als dat verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u.  U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de Producten als gevolg van behandeling van de Producten die verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.  wij zullen de aan u verschuldigde restitutie zo spoedig mogelijk verwerken, en in elk geval binnen (a) 14 kalenderdagen na de datum waarop wij geleverde Producten van u retour ontvangen of (b) (indien dat eerder is) 14 kalenderdagen na de datum waarop u bewijs hebt overgelegd van retourzending door u van de Producten of (c) als er geen Producten zijn geleverd, 14 kalenderdagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering.  Producten dienen op eigen kosten aan ons te worden geretourneerd, behalve als u de Producten aan ons heeft geretourneerd omdat deze gebrekkig of onjuist beschreven waren, zie artikel 5.3.4.

5.3.5 Als u de Producten aan ons hebt geretourneerd omdat ze gebrekkig waren of onjuist beschreven waren, zullen wij de prijs van een gebrekkig Product, alle bezorgkosten, en alle redelijke kosten die u maakt om het artikel aan ons retour te zenden volledig restitueren.

5.3.6. Wij zullen het desbetreffende bedrag aan u restitueren via de creditcard, betaalkaart of andere betaalwijze die u hebt gebruikt om te betalen, tenzij wij uitdrukkelijk anders met u zijn overeengekomen; in elk geval hoeft u geen kosten te maken in verband met de restitutie.

5.3.7 Als de Producten aan u zijn afgeleverd:

5.37.1. dient u de producten onverwijld aan ons te retourneren, en in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen na de datum waarop u ons hebt laten weten dat u de bestelling/overeenkomst annuleert. Annulering vindt tijdig plaats als u de Producten retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken;

5.3.7.2 zijn de kosten van retourzending van de Producten aan ons voor uw rekening, tenzij de Producten gebrekkig zijn of onjuist zijn beschreven (zie in dat geval artikel 5.3.5); en

5.3.7.3 bent u wettelijk verplicht de Producten onder zich te houden en deze met redelijke zorg te behandelen totdat u deze aan ons retour zendt en redelijke zorg te betrachten in verband met de Producten zolang deze in uw bezit zijn.

5.3.8 Nadere informatie over uw wttelijk recht en een toelichting over hoe u dat kunt uitoefenen, met inbegrip van de aanbevolen Retourformulieren, vindt u in de paklijst.

5.3.9. Wij zijn wettelijk verplicht Producten te leveren die in overeenstemming zijn met de overeenkomst.  Als koper zult u altijd wettelijke rechten hebben in verband met Producten die gebrekkig zijn of die onjuist beschreven zijn.  Het retourbeleid in dit artikel 5.3 of deze Voorwaarden doen niet af aan die wettelijke rechten. Voor advies over uw wettelijke rechten in het Handelsgebied kunt u terecht bij de Autoriteit Consument & Markt.

5.4. Voorts garanderen wij de kwaliteit van elk Product dat de naam Oriflame draagt en verklaren wij dat deze door of ten behoeve van ons zijn vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen.  Wij vertrouwen erop dat onze Klanten in elk opzicht tevreden zullen zijn over onze Producten.  Daarom bieden wij een extra Oriflame-garantie aan waarmee u een Product waarover u niet volledig tevreden bent kunt ruilen of tegen volledige restitutie retour kunt zenden.  De restitutie moet u binnen 30 dagen na ontvangst door u van het Product vorderen.  Deze garantie geldt niet voor Producten die opzettelijk beschadigd of onjuist gebruikt zijn.  Tenzij anders aangegeven vinden retourzendingen en restituties uit hoofde van dit artikel plaats in overeenstemming met het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel 5. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE ORIFLAME BRAND PARTNER

6.1. Brand Partners kopen en mogen Oriflame-producten gebruiken en verkopen onder hun eigen naam en voor hun eigen rekening. Mocht u ervoor kiezen te gaan handelen met de Oriflame-producten, dan zult u worden beschouwd en wordt u geacht altijd te handelen als een onafhankelijke persoon (zelfstandige/individuele handelaar) en niet als een Oriflame-agent of -werknemer. U hebt geen enkele bevoegdheid om te onderhandelen of op te treden als tussenpersoon bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen Oriflame en een derde. U hebt ook geen enkele bevoegdheid om aankopen, verkopen of in het algemeen overeenkomsten te sluiten in onze naam of namens ons of in de naam van of namens enig ander bedrijf van de Oriflame-groep. U erkent dat u geen ‘handelsagent’ bent in de zin van artikel 7:428 van het Burgerlijk Wetboek.

6.2. Mocht u ervoor kiezen te gaan handelen met de Oriflame-producten, dan moet u (i) voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die van toepassing is op uw activiteiten onder deze Overeenkomst; en (ii) zelf alle vergunningen en licenties regelen en in het algemeen zorgen voor alle registraties en alle verklaringen doen die vereist zijn onder de wetgeving in het Handelsgebied voor de uitvoering van een onafhankelijke bedrijfspraktijk, met inbegrip van databeveiligingsregistratie en belastingregistratie en -aangiftes (zie artikel 6.7).  U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven en het betalen van belastingen, heffingen, socialezekerheidsbijdragen en premies die van toepassing zijn op een dergelijke activiteit.  U bent zelf verantwoordelijk voor het waarborgen dat alle aspecten van uw gebruik van de Persoonlijke Informatie van uw Klanten in alle opzichten voldoen aan de nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy (zie artikel 6.6 – 6.13).

6.3. Wij staan u en uw Klanten het retourneren en omwisselen van Producten toe zoals beschreven in de Voorwaarden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om uw Klanten te informeren over hun recht om de Producten te retourneren en u retourneert de Producten namens hen.

6.4. U dient het imago en de reputatie van Oriflame hoog te houden.  U mag geen beweringen doen of handelingen verrichten die schadelijk kunnen zijn voor het imago van Oriflame of de Producten.  U moet uw zakelijke activiteiten op een wettige en ethische wijze uitvoeren en geen valse, misleidende of overdreven beweringen doen over de Producten. U dient uw zakelijke activiteiten op een wettige en ethische wijze uitoefenen, zich te onthouden van misleidende, bedrieglijke of oneerlijke handelswijzen, en zich te onthouden van niet-representatieve of overdreven beweringen omtrent verdiensten. U dient de Producten te promoten in overeenstemming met de Catalogus en op basis van het reclamemateriaal zoals verstrekt door Oriflame, en zich te onthouden van valse, misleidende of overdreven beweringen over de Producten.

6.5. U erkent dat de Oriflame-handelsmerken, onze handelsnaam en ons logo, onze online tools en onze databases eigendom zijn van Oriflame en stemt erin toe er op geen enkele wijze inbreuk op te maken.  Om twijfel te voorkomen: alle goodwill met betrekking tot de naam Oriflame komt toe aan Oriflame.  Op ons verzoek zult u de documentatie ondertekenen die wij u verzoeken te ondertekenen om dit te bevestigen.

6.6. De Brand Partner stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat de voorwaarden in deze overeenkomst en het materiaal waar hierin naar verwezen wordt, met inbegrip van het Oriflame Succesplan, de Commerciële Programma's, de Beleidsregels en Procedures, onze databases (met inbegrip van enige database die Persoonlijke Informatie bevat) en onze online tools vertrouwelijke informatie zijn en wij hier intellectuele eigendomsrechten op hebben. De Brand Partner zal deze, of een deel daarvan, niet gebruiken anders dan in het kader van de in deze overeenkomst toegestane activiteiten.

6.7. U komt in aanmerking voor elk van de voordelen van het Oriflame Succesplan en de voordelen vermeld in elk van de Commerciële Programma's die beschikbaar zijn voor alle Brand Partners. Om in aanmerking te blijven komen voor de voordelen van een specifiek Commercieel Programma dient u zich te houden aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op die Commerciële Programma's.

6.8. Bij het presenteren van de Oriflame-producten dient u de Gedragsregels en Ethische Code strikt in acht te nemen. Als u promotiemateriaal of trainingsmateriaal levert of trainingen verzorgt voor andere Brand Partners waarvoor kosten in rekening worden gebracht, zult u de Gedragsregels met betrekking tot deze zaken strikt naleven. Uw eigen rechten met betrekking tot eventuele betaalde opleidingen die wij u aanbieden, zijn ook vastgelegd in de Gedragsregels.

6.9. U vrijwaart ons, onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en leveranciers hierbij op eerste verzoek van en tegen alle vorderingen, procedures, claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van deze Overeenkomst door u of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw samenwerking met Oriflame.

Verantwoordelijkheden inzake gegevensbescherming

6.10. Als Brand Partner kunt u Persoonlijke Informatie verzamelen, registreren, gebruiken en bijwerken.  Als onafhankelijk verantwoordelijke voor de verwerking van dergelijke Persoonlijke Informatie garandeert u en gaat u ermee akkoord dat u alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy zult naleven, met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 (de Algemene verordening gegevensbescherming) en Richtlijn 2002/58/EC (de e-privacyrichtlijn), zoals deze volgens het nationaal recht worden geïmplementeerd, aangevuld en van tijd tot tijd worden vervangen.  Op grond van deze wetgeving wordt mogelijk van u verlangd om zich in te schrijven bij de desbetreffende Autoriteit Persoonsgegevens en dient u te voldoen aan de beginselen van gegevensbescherming.  Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of u zich in dient te schrijven, en zich zo nodig in te schrijven, en om te voldoen aan de beginselen van gegevensbescherming.

6.11. Indien u een Klant wilt werven om Brand Partner te worden, kunt u bepaalde Persoonlijke Informatie rechtstreeks van de Klant verzamelen. U dient zich te houden aan onze procedures voor het sponsorschap, zoals wij die van tijd tot tijd aan u communiceren, en ervoor te zorgen dat alle Persoonlijke Informatie in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

6.12. U zult met name passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om Persoonlijke Informatie te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, met name waar de verwerking de overdracht van gegevens over een netwerk betreft, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking.  De stand van de techniek en de kosten van hun implementatie in aanmerking nemend, moeten deze maatregelen een beveiligingsniveau waarborgen dat past bij de risico's die worden vertegenwoordigd door de verwerking en de aard van de Persoonlijke Informatie die moet worden beschermd.

6.13. U dient Oriflame onmiddellijk te waarschuwen als u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging die onbedoelde of onwettelijke vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde openbaring van, of toegang tot, Persoonlijke Informatie tot gevolg kan hebben, door Oriflame te mailen via privacy@oriflame.com en uit te leggen wat de aard van het incident is en welke gegevens betrokken zijn.

6.14. Als u op enig moment van een Klant of iemand anders van wie u Persoonlijke Informatie verwerkt een verzoek krijgt om in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming rechten uit te oefenen, dient u aan dit verzoek te voldoen voor zover dat door de toepasselijke wetgeving vereist wordt en in overeenstemming met beleidsregels, procedures of training die u van tijd tot tijd door Oriflame worden verstrekt.

6.15 U mag Persoonlijke Informatie alleen verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring die door u aan Klanten en andere Oriflame Brand Partners wordt verstrekt. Bij beëindiging van uw relatie met Oriflame garandeert u en stemt u ermee in dat u alle Persoonlijke Informatie in uw bezit of onder uw controle zonder onnodig uitstel zal vernietigen.

6.16. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor boetes, kosten, vergoedingen en in het algemeen alle uitgaven die voor u kunnen ontstaan als gevolg van een schending van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. 

Marketing- en commerciële communicatie

6.17.          U dient Klanten uitdrukkelijk te vragen of ze wel of geen marketingcommunicatie over Oriflame-producten van u willen ontvangen, en zulke communicatie pas sturen nadat zij daarmee hebben ingestemd. U moet bovendien een dossier bijhouden van de marketingvoorkeuren van ontvangers, met daarin onder meer de datum waarop de toestemming werd gegeven en de verwoording waarvoor toestemming is gegeven. Elke marketingcommunicatie die u verstuurt moet de ontvanger informeren over zijn of haar recht om zich uit te schrijven voor toekomstige communicaties en hoe hij of zij dit recht kan uitoefenen, waaronder door u per e-mail in te lichten over zijn of haar wens om zich uit te schrijven. U gaat ermee akkoord en garandeert dat u de voorkeuren van elke ontvanger van dergelijke communicatie zult respecteren.

6.18.          Onze online tools kunnen u in staat stellen de Persoonlijke Informatie van een Klant te gebruiken om marketing- en andere commerciële communicaties te sturen, onderworpen aan de volgende voorwaarden:

6.19.          Onder geen enkele voorwaarde is het u toegestaan commerciële of marketingcommunicaties te verzenden namens Oriflame of in naam van Oriflame.

7.   VERPLICHTINGEN VAN ORIFLAME

7.1.            Wij zullen de Producten die u hebt besteld leveren naargelang beschikbaarheid.

7.2.            We sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit die is gerelateerd aan een tekort aan Producten of Producten die niet op voorraad zijn.

7.3.            U ontvangt direct van ons of van een andere Oriflame-eenheid of een externe aanbieder, de voordelen/betalingen die u toekomen in overeenstemming met het Oriflame Succesplan dat momenteel van kracht is.

8.   BEËINDIGING

Wij kunnen uw lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen bij een van de volgende omstandigheden:

als u een bewering doet of Persoonsgegevens verstrekt die materieel onjuist of onwaar zijn;

als een verzoek voor uw faillissement wordt aangeboden aan een rechtbank of als u niet in staat bent uw schulden aan ons te betalen of als deze vervallen;

als u een van de bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden schendt die niet hersteld kan worden of in geval van een schending van een van de bepalingen van de Ethische Code en de Gedragsregels;

als u een schending pleegt van een van de bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden, waaronder de documenten waarnaar hierin wordt verwezen en er niet in slaagt, ingeval van een schending die hersteld kan worden, die schending te herstellen binnen 14 dagen na ontvangst van een geschreven bericht van ons.

9.   KLACHTENAFHANDELING

De procedure voor het afhandelen van klachten bij Oriflame wordt uiteengezet in de Gedragsregels.

U kunt altijd een klacht, vraag of verzoek indienen bij de Oriflame klantenservice via NLinfo@oriflame.com of door ons te bellen op 088- 1300100.   Als u niet tevreden bent met het antwoord van de Oriflame klantenservice kunt u contact opnemen met de VDV via http://www.directeverkoop.nl/ of de Europese directe verkooporganisatie (Seldia) via www.fairselling.eu.

10. GEDRAGSCODE

 

Oriflame houdt zich strikt aan de Gedragscode van de Vereniging Directe Verkoop Nederland (http://www.directeverkoop.nl/media/1129/vdv-gedragscode-2018-seldia-code-of-conduct-2018-dd-1juli2018.pdf), Seldia (https://www.seldia.eu/images/pdf/SELDIA_CodeofConduct_2019-FINAL.pdf) en de World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) (https://wfdsa.org/download/resources/resources_for_dsas_and_member_companies/Code-of-Ethics-Booklet-2017.pdf).  Oriflame verlangt van haar Brand Partners ook dat zij zich strikt aan deze codes houden, zoals die verder zijn opgenomen in de Ethische Code en de Gedragsregels van Oriflame.  U kunt ook kopieën van deze documenten opvragen bij de Klantenservice via Ninfo@oriflame.com of tel. 088- 1300100.

11. FOUTEN EN CORRECTIES

Hoewel wij ons redelijk inspannen om juiste en actuele informatie op onze website op te nemen, kunnen wij niet verklaren of garanderen dat onze website foutloos is.  Als gevolg van fouten bij het invoeren van gegevens of andere technische problemen is het soms mogelijk dat er onjuiste informatie wordt getoond.  Wij behouden ons het recht voor eventuele onjuistheden of typefouten op onze site, met inbegrip van prijzen en beschikbaarheid van producten en diensten, te corrigeren en zijn niet aansprakelijk voor dergelijke fouten.  Daarnaast kunnen wij ook te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen doorvoeren in de functies, functionaliteit of content van de site.   Als u informatie of beschrijvingen ziet waarvan u meent dat deze onjuist zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze Klantenservice.

12. LINKS

Wij kunnen links bieden naar websites of hulpbronnen van derden.  Het bieden van die links door ons houdt niet in dat wij informatie, producten of diensten die via die link bereikbaar zijn onderschrijven.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content of de werking van enig deel van het internet, met inbegrip van andere websites, waarnaar onze een link bevat of die via onze site toegankelijk zijn.  Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van eventuele fouten of ongepaste materialen die worden aangetroffen op websites waarnaar onze website een link bevat.

13. ALGEMENE BEPALINGEN

13.1 Uw Brand Partner-overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met uw Brand Partner-overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

13.2. Indien enige bepaling van de Voorwaarden ongeldig, nietig of om enigerlei reden niet-afdwingbaar wordt geacht, laat de ongeldigheid van die bepaling de rest van de Voorwaarden onverlet.

13.3. Verzuim door Oriflame om een van de bepalingen in deze Voorwaarden te doen gelden, houdt geen afstand in van de afdwingbaarheid daarvan.

13.4. Als onafhankelijke brand partner erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij ons het recht voorbehouden om de Overeenkomst, met inbegrip van deze Voorwaarden, de Commerciële Programma's, de Beleidsregels & Procedures, en het Succesplan, bij te werken en te wijzigen. Alle wijzigingen of updates gaan in op het moment van publicatie op onze website www.oriflame.nl

13.5. Alle dergelijke wijzigingen moeten door u worden geaccepteerd als een voorwaarde voor de blijvende status als Brand Partner en het toekomstig gebruik van de site en het bestellen van Producten daarop. We kunnen van u een expliciete acceptatie vragen, anders zullen we ervan uitgaan dat u de wijzigingen hebt geaccepteerd als u doorgaat met het bestellen van producten als u doorgaat met het uitvoeren van activiteiten als onafhankelijke brand partner, waaronder het bestellen van Producten, nadat de wijzigingen werden geïmplementeerd.

13.6. We kunnen u waarschuwingen, berichten, e-mail of direct mail sturen of algemeen met u communiceren.  U kunt uw voorkeuren voor marketingberichten van ons te allen tijde bijwerken door in te loggen op uw gebruikersinstellingen. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden stemt u ermee in dat Oriflame u alle overige informatie/berichten met betrekking tot uw contract en/of bestellingen op een andere duurzame drager dan papier stuurt (d.w.z. per e-mail of met enig ander middel dat persoonlijk aan u is gericht en waarmee u de informatie zo kunt opslaan dat deze lang genoeg voor toekomstig gebruik toegankelijk is en waarmee u die informatie tevens in ongewijzigde vorm kunt reproduceren).

13.7. Elke kennisgeving die in het kader van deze Overeenkomst wordt gedaan per aangetekende post (met spoedservice) of per eersteklaspost op het in deze Overeenkomst vermelde adres van de partij, of op een ander adres dat van tijd tot tijd door de ene partij aan de andere partij schriftelijk is meegedeeld, leidt ertoe dat de berichtperiode begint te lopen (op de dag nadat de kennisgeving is verzonden in het geval van aangetekende post (met spoedservice) en (ii) vanaf de tweede werkdag nadat de kennisgeving is verzonden in het geval van eersteklaspost. Als een kennisgeving anders plaatsvindt, gaat de termijn in op de datum van ontvangst van de kennisgeving.

14. PRIVACYVERKLARING

14.1. U erkent dat u hebt gelezen en begrepen dat Oriflame uw Persoonsgegevens kan verwerken in overeenstemming met de Oriflame-privacyverklaring.

14.2. Meer relevante informatie over Oriflame Holdings BV vindt u hieronder.

 

Naam: Oriflame Holdings BV

Adres: Hoogstraat 8, 5462 CX, Veghel

Contactgegevens: Telefoon: 088- 1300100 of -e-mail: NLinfo@oriflame.com

Handels- of ander openbaar register

Handelsregister van de Nederlands Kamer van Koophandel, inschrijvingsnummer: 16061386

BTW:  NL006687702B01

15. CONTACT

Als u vragen of twijfels heeft over uw Brand Partner-overeenkomst, met inbegrip van deze Voorwaarden, e-mail ons dan op NLinfo@oriflame.com of bel ons op nummer 088- 1300100. We zullen iedere redelijke inspanning doen om uw vragen te beantwoorden en problemen die u onder onze aandacht brengt, te verhelpen.

Laatste update: 09-10-2020