VOORWAARDEN UITSTEL VAN BETALING

1. INLEIDING EN DOEL

Deze Voorwaarden voor Uitstel van betaling bevatten de regels, voorwaarden en bepalingen van het kopen op rekening aangeboden door Oriflame Holdings BV- Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Nederland ("Oriflame") en beschikbaar voor Brand Partners en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, voorwaarden, verklaringen of toezeggingen.
Het doel van Uitstelbetalingsdienst is om de Brand Partners te ondersteunen bij hun activiteiten met Oriflame door hen in staat te stellen hun aankopen te betalen na de datum van levering van de Producten of Diensten (de "Uitstelbetalingsdienst").

2. IN AANMERKING KOMEN

2.1. Oriflame beslist, wijzigt en verandert de voorwaarden waaronder Brand Partners in aanmerking komen voor het aanvragen en ontvangen van Uitstel van betaling.Hierbij geldt dat kopen op rekening enkel mogelijk is voor Brand Partners aan wie deze mogelijkheid in verleden gegeven is.

2.2. Om in aanmerking te komen voor het aanvragen van Uitstel van betaling, moeten Brand Partners voldoen aan de volgende vereisten:
(i) een geregistreerde Brand Partner zijn bij Oriflame; en
(ii) volledig voldoen aan alle verplichtingen van de Brand Partner onder de Algemene Voorwaarden Brandpartners; en
(iii) ten minste 18 jaar oud zijn; en
(iv) geen schulden van welke aard dan ook hebben bij Oriflame;

3. LIMIETEN VOOR UITSTEL VAN BETALING

3.1 De beschikbare uitstelbetalingslimieten voor Brand Partners zijn:

Limiet bedrag Titel Betalingstermijn
tot EUR 750 t/m Brand Partner Platinum 21 dagen
tot EUR 2000  Team Manager en hoger 21 dagen
EUR 3000 Director en hoger 21 dagen

3.2 Oriflame heeft te allen tijde het recht om de limieten van de Uitstelbetalingsdiensten en de betalingsvoorwaarden te bepalen en te wijzigen zoals aangegeven in deze Voorwaarden. Elke verhoging van de limieten van de Uitgestelde betalingsdiensten is onderworpen aan de volledige betaling van alle bedragen die verschuldigd zijn aan Oriflame door de Brand Partner.

3.3 De Brand Partner stemt ermee in om aan Oriflame een Verwerkingskosten van €1.00 (één euro) te betalen voor elke bestelling die wordt geplaatst onder de Uitstel van Betaling (kopen op rekening).

4. TOESTEMMING

4.1 Alle aanvragen voor Uitgestelde Betalingsdiensten zijn onderworpen aan de verificatie en goedkeuring van Oriflame. De verificatie en goedkeuring van uitstelbetalingsdiensten wordt uitgevoerd naar eigen goeddunken van Oriflame.

4.2 Oriflame heeft het recht om het bestaan en de waarachtigheid te controleren van de gegevens die zijn verstrekt door de Brand Partners en in het bijzonder hun financiële capaciteit, evenals alle andere informatie die Oriflame op elk moment noodzakelijk acht. De Brand Partner zal waarheidsgetrouwe en geldige informatie verstrekken bij het aanvragen van uitstel van betaling en later op elk moment op verzoek van Oriflame. De Brand Partner stemt ermee in dat Oriflame ook gebruik mag maken van externe financiële systemen, openbare en officieel beschikbare gegevens, kredietbureaus, lijsten en registers om het bestaan van de Brand Partner en de door hem verschafte gegevens te bevestigen, evenals zijn financiële capaciteit of de financiële capaciteit van de Garant of leden van zijn Brand Partner netwerk. Tijdens het verificatieproces kunnen de persoonlijke gegevens van de Brand Partners worden verwerkt door Oriflame en door derden. De details van dergelijke verwerking, de rechtsgrondslag en doeleinden worden beschreven in de relevante privacyverklaringen.

4.3 De Uitstel Betaling Service is alleen beschikbaar voor die Brand Partners die het aanvraagproces hebben voltooid en met succes het verificatieproces hebben doorlopen. Oriflame kan de Brand Partner informeren wanneer de Uitgestelde Betalingsdiensten zijn goedgekeurd, maar Oriflame is niet verplicht om de Brand Partner enige reden te geven voor de afwijzing van een aanvraag voor een Uitgestelde Betalingsdienst. De afwijzing van een aanvraag voor een Uitgestelde Betaaldienst kan echter plaatsvinden vanwege:
(i) de Brand Partner, de Garant of enig ander lid van het Brand Partner netwerk openstaande schulden van welke aard dan ook heeft bij Oriflame; en/of
(ii) de Brand Partner Oriflame verouderde, onjuiste of valse informatie heeft verschaft; en/of
(iii) Oriflame niet in staat was om de aanvraag of de informatie verstrekt door de Brand Partner te verifiëren of te bevestigen; en/of
(iv) Oriflame een negatief rapport heeft ontvangen over de financiële capaciteit van de Brand Partner; en/of
(v) de Brand Partner de bepalingen van deze Voorwaarden en van de Brand Partnerovereenkomst schendt; en/of
(vi) de Brand Partner de toepasselijke wetgeving overtreedt.

4.4 Elke autorisatie voor Uitgestelde Betalingsdiensten is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.5 Oriflame heeft te allen tijde het recht om een machtiging voor Uitgestelde Betalingsdiensten te annuleren. In het geval dat Oriflame besluit om een machtiging voor Uitgestelde Betaaldiensten te annuleren, zal de Brand Partner het volledige verschuldigde bedrag onmiddellijk betalen, inclusief eventuele bijkomende kosten.

5. LATE BETALINGEN

5.1 Indien de Brand Partner nalaat om een bestelling te betalen onder een Uitgestelde betalingsdienst binnen de toepasselijke betalingstermijn, is de Brand Partner verplicht om de bestelling onmiddellijk te betalen krachtens deze Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de Brand Partner. De Brand Partner stemt ermee in om aan Oriflame de maximale geldende rente van de Centrale Bank te betalen voor dergelijke vertraging totdat dit schuldbedrag volledig is betaald.

5.2.1 Voorafgaand aan de vervaldatum voor betaling van een bestelling onder een Uitgestelde Betalingsdienst kan Oriflame de Brand Partner herinneringen sturen via e-mail of andere berichtensystemen. Het niet verzenden of ontvangen van een betalingsherinnering ontslaat de Brand Partner niet van de verplichting om de verschuldigde bedragen op tijd te betalen krachtens deze Voorwaarden.

5.2.2 In geval van achterstallige betalingen van een bestelling onder een Uitstel van betaling, heeft Oriflame het recht om, zelfstandig of met behulp van derden, acties te ondernemen gericht op invordering, waaronder in het bijzonder:
(i) incassomaatregelen te initiëren, waaronder telefonische, SMS-, e-mail- of schriftelijke communicatie; en/of
(ii) door de Brand Partner verschuldigde schulden over te maken aan incassobureaus of andere partijen die de voornoemde diensten verlenen en die de incasso-activiteiten zullen uitvoeren; en/of
(iii) het plaatsen van gegevens over onbetaalde schulden in de registers van bedrijfsinformatie- of kredietbureaus; en/of
(iv) de verkoop van vorderingen via online schuldenbeurzen.

5.3 De Brand Partner stemt ermee in dat Oriflame of een derde partij incassobureau aanvullende incassokosten in rekening kan brengen ter hoogte van de incassokosten.

5.4 De Brand Partner erkent en gaat ermee akkoord dat Oriflame het recht heeft om alle vorderingen van onbetaalde bestellingen onder een Uitstel Betaaldienst door een Brand Partner over te dragen aan derden.

5.5 Oriflame heeft het recht om een Brand Partner te verhinderen de Uitgestelde Betaaldiensten toe te passen en te gebruiken of nieuwe bestellingen te plaatsen voor onbepaalde tijd in geval van geen of te late betaling van een bestelling onder een Uitgestelde Betaaldienst. De blokkade wordt niet opgeheven totdat de Brand Partner alle aan Oriflame verschuldigde bedragen heeft betaald, inclusief rente en andere vergoedingen die Oriflame in rekening heeft gebracht krachtens deze Voorwaarden. De blokkade kan alleen door Oriflame naar eigen goeddunken worden opgeheven. 

5.6 De Brand Partner machtigt Oriflame hierbij om bedragen die de Brand Partner gerechtigd is te ontvangen van Oriflame in het kader van zijn samenwerking met Oriflame te verrekenen met enige schuld aan Oriflame, inclusief administratiekosten, rente en incassokosten.


6. ALGEMENE BEPALINGEN


6.1 Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de rest van deze Voorwaarden.

6.2 Deze Voorwaarden zijn afzonderlijk, maar aanvullend en onderdeel van de Brand Partner Agreement en zijn beschikbaar op https://nl.oriflame.com/terms-and-conditions/consultant. Met uitzondering van de specifieke definities en bepalingen die onder deze Voorwaarden zijn gespecificeerd, zijn alle andere bepalingen en definities van de Algemene voorwaarden van de Brand Partners, met inbegrip van het Succesplan, de Ethische Code en de Gedragsregels en het Privacybeleid van toepassing. van toepassing. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de voorwaarden van de Brand Partner, hebben de voorwaarden van de Brand Partner voorrang. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en de Incassoprocedures van de Uitgestelde Betalingsdiensten, hebben deze Voorwaarden voorrang.

6.3 Deze Voorwaarden worden aanvaard en afgesloten in elektronische vorm. Brand Partners dienen een kopie van deze Voorwaarden af te drukken of op te slaan en te bewaren. Desalniettemin kan Oriflame te allen tijde verlangen dat de Brand Partner deze Voorwaarden afdrukt en ondertekent. Deze Voorwaarden moeten binnen de volgende vijf (5) werkdagen naar Oriflame worden verzonden bij elke autorisatie voor Uitstel van betaling, anders zal Oriflame de autorisatie voor Uitstel van betaling onmiddellijk annuleren.

6.4 Oriflame behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken eenzijdig bij te werken, te beëindigen en te wijzigen waarbij de Brand Partner vooraf naar behoren zal worden geïnformeerd. Dergelijke wijzigingen van deze Voorwaarden zullen door de Brand Partner worden aanvaard als voorwaarde om toegang te blijven krijgen tot en gebruik te blijven maken van de Uitstelbetalingsdiensten. Oriflame zal ervan uitgaan dat de Brand Partner de wijzigingen heeft aanvaard indien de Brand Partner Producten blijft bestellen en de Uitstelbetalingsdiensten blijft aanvragen en gebruiken.

6.5 De Brand Partner die een bestelling plaatst onder deze Voorwaarden garandeert en stemt ermee in dat hij/zij geen Uitgestelde Betalingsdiensten aanvraagt met als doel de Producten te consumeren en dat hij/zij daarom geen consument is in de zin van deze Voorwaarden en dat daarom elke aanvraag voor Uitgestelde Betalingsdiensten tot doel heeft zijn/haar activiteiten met Oriflame te ondersteunen.

6.6 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Voorwaarden zullen eerst in der minne worden geschikt. Bij het ontbreken van een overeenkomst worden dergelijke geschillen beslecht zoals bepaald in de Brand Partner Voorwaarden.