ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden & Bepalingen en alle andere documenten waarnaar door hen (de “Bepalingen”) wordt verwezen, stipuleren de Oriflame-regels, principes en rechten & plichten voor beautyklanten en vormen, als u deze accepteert, een bindende overeenkomst tussen Oriflame Holdings B.V. geregistreerd in Hoogstraat 8, 5462CX, Veghel, Nederland,

BTW nummer NL001156196801 (“Oriflame”, “wij”) en u (“u”, de “Oriflame-beautyklant”, de “Beautyklant”). We adviseren u daarom een kopie van deze bepalingen te printen en te bewaren.

 

We behouden ons het recht voor deze bepalingen te herzien. De datum van de laatste update kunt u vinden aan het eind van de bepalingen. We zullen u informeren over dergelijke wijzigingen zoals vermeld in deze bepalingen. U bent ervoor verantwoordelijk uzelf up to date te houden van dergelijke wijzigingen.

 1. DEFINITIES

De volgende definities worden in deze bepalingen gebruikt:

 1. Ethische Code en Gedragsregels: de set van bindende regels die een onderdeel vormen van het Oriflame Succesplan, en die het gedrag regelen van de beautyklanten jegens Oriflame, jegens klanten en jegens andere Oriflame-beautyklanten;
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon, geregistreerd als een klant bij Oriflame of niet, die Oriflame-producten online koopt (bijvoorbeeld via de website) of offline (bijvoorbeeld per telefoon) en die, terwijl hij dit doet geheel of hoofdzakelijk handelt buiten zijn/haar zaken, ambacht of beroep;
 3. Oriflame-brochure, Brochure: een papieren of elektronische brochure periodiek uitgegeven door Oriflame, die Oriflame Product aanbiedingen bevat en hun aanbevolen verkoopprijzen;
 4. Brochureperiode: de periode die staat vermeld op de omslag van iedere brochure en tijdens welke de aanbiedingen uit een gegeven Oriflame-brochure geldig zijn;
 5. Oriflame-groep: Oriflame Cosmetics Global SA, zijn ultieme holdingmaatschappij en iedere eenheid die direct of indirect wordt bestuurd door die ultieme holdingmaatschappij;
 6. Oriflame-producten, Producten: cosmetica en de gerelateerde accessoires maar ook bepaalde voedingssupplementen die te koop worden aangeboden onder de Oriflame-handelsmerken; de brochure beschrijft de belangrijkste eigenschappen van de producten;
 7. Oriflame Succesplan: het document dat de voordelen uitlegt van samenwerken met Oriflame en de mogelijkheid die we aanbieden om geld te verdienen. U kunt een kopie van het Succesplan hier[MB1]  downloaden: Succesplan;
 8. Oriflame-handelsmerken: de naam Oriflame, het Oriflame-logo en de namen van de producten of productprogramma's die door ons worden geproduceerd, op de markt gebracht, verkocht en gedistribueerd;
 9. Prijzen: de prijzen van de Oriflame-producten, vastgesteld door Oriflame en vermeld in de prijslijsten die gelden op het moment van het plaatsen van de aankooporder,
 10. Handelsgebied: Nederland
 11. Persoonsgegevens: de gegevens die door u werden verstrekt bij uw registratie als een beautyklant bij Oriflame en aanvullende informatie over u die u ons van tijd tot tijd verstrekt.
 12. REGISTRATIE EN LIDMAATSCHAP

2.1.         U zult worden geregistreerd als een Oriflame-beautyklant nadat we uw verzoek hebben geaccepteerd en u een klantnummer hebben toegewezen. De voorwaarden voor uw acceptatie als een Oriflame-beautyklant worden bedongen in de Lidmaatschapsregels paragraaf van de Gedragsregels[MB2] .

2.2.         Zowel u als Oriflame kunnen op ieder moment uw lidmaatschap beëindigen zoals verderop in de bepalingen bedongen.

2.3.         Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden toegewezen of overdragen aan enige andere persoon

2.4.         Als u een aanmelding registreert, nemen we aan dat u haar machtiging schriftelijk hebt ontvangen en deze op verzoek zult tonen aan ons of derden. U kunt deze informatie verkrijgen door het Formulier voor informatie en toestemming te raadplegen. Ongeoorloofde registraties zijn niet toegestaan. We stellen u volledig aansprakelijk voor claims, kosten en bedragen die ontstaan door een dergelijke registratie. Daarnaast kan de persoon die u hebt geregistreerd claims tegen u hebben op basis van de van toepassing zijn de privacywetten en burgerlijke rechten. U kunt, in sommige gevallen, ook strafrechtelijk worden vervolgd.

2.5.         Na uw registratie:

 1. RECHT VAN INTREKKING (AFKOELEN) EN DE EFFECTEN VAN HET NEERLEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

3.1.         U kunt op ieder moment uw lidmaatschap neerleggen zonder een reden te vermelden door ons schriftelijk bericht van uw beëindiging te sturen. Zodra we uw melding hebben ontvangen zullen we u informeren over het ontvangst van uw bericht. U kunt hiervoor het Formulier voor het annuleren van het lidmaatschap gebruiken.

4.             KOPEN VAN PRODUCTEN

A. PLAATSEN VAN EEN ORDER

4.1.         U kunt orders plaatsen uit de brochure door de producten te selecteren die u wilt kopen. Het plaatsen van de order wordt beschouwd als een aanbod door u gedaan aan ons om de geselecteerde producten te kopen.

4.2.         Een order wordt beschouwd als te zijn geplaatst als de volgende stappen zijn voltooid:

4.3.         Als u online order eenmaal is geplaatst, kan deze niet meer worden gewijzigd via de website; u moet dan contact opnemen met de klantenservice via 088-1300100

4.4.         Als we uw order hebben geaccepteerd, zal aan u per e-mail een orderbevestiging worden verzonden op welk punt het koopcontract tot stand zal komen. We kunnen weigeren uw order te accepteren zonder een reden voor de afwijzing te vermelden. We storten iedere betaling die u al hebt gedaan volledig terug.

4.5.         Naast de orderbevestiging ontvangt u een paklijst met uw producten[MB3] . De paklijst geeft een overzicht van de producten die aan u worden toegezonden.

4.6.         Als u online bestelt, denk dan aan het volgende:

4.6.1.             het gesloten contract zal niet worden gearchiveerd of toegankelijk zijn: de onderdelen van het contract zijn uw order en de bepalingen op de site (die kunnen worden opgeslagen of afgedrukt) of die kunnen worden gecommuniceerd met behulp van andere communicatiemiddelen;

4.6.2.             het contract mag alleen worden afgesloten in het Nederlands en niet in een andere taal;

4.6.3.             Oriflame onderschrijft de gedragscodes die staan vermeld in clausule 10 van de bepalingen.

4.7.         Orders die zijn voltooid en betaald kunnen door u niet worden geannuleerd behalve zoals beschreven in clausule 5.

4.8.         Orders kunnen op ieder moment van de dag worden geplaatst, behalve tijdens een bepaalde beperkte onbeschikbaarheid bij het sluiten van de brochureperiode als we de brochure updaten.

4.9         Niet alle producten zullen altijd beschikbaar zijn. Als een product niet op voorraad is op het moment dat u uw order plaatst, zullen we de redelijke inspanningen getroosten om u te informeren voordat uw order wordt afgesloten, zodat u de order kunt wijzigen of ervan af kunt zien.

4.10       De brochure kan af en toe, en gedurende beperkte perioden, niet beschikbaar zijn wegens onderhoud of om diverse technische redenen. Oriflame is niet verantwoordelijk voor een dergelijke onbeschikbaarheid en zal claims daarover door klanten of andere bezoekers afwijzen.

4.10.1   We kunnen u bij wijze van uitzondering toestaan orders voor anderen te plaatsen met behulp van een specifiek online tool. Dit zal alleen mogelijk zijn voor mensen uit uw downline, zoals verklaard in het Oriflame Succesplan en alleen gebaseerd op hun uitdrukkelijke toestemming. Als u deze optie gebruikt, bent u alleen verantwoordelijk voor alle claims gebaseerd op het onbevoegd bestellen en in het algemeen alle privacyschendingen en voor kosten en uitgaven die kunnen ontstaan voor Oriflame of de persoon voor wie u de order hebt geplaatst in relatie tot deze order.

B. PRIJZEN EN BETALING

4.11       Behalve waar anders aangegeven, vertegenwoordigen de prijzen van de producten die worden getoond in de brochure, de volle verkoopprijs van de producten op het moment dat de order wordt geplaatst. Alle prijzen worden getoond in de lokale munteenheid en zijn inclusief BTW.

4.12       We behouden ons het recht voor de prijzen op ieder moment en naar ons eigen goeddunken te wijzigen, maar iedere wijziging van de prijzen van producten die u selecteert voordat u uw order plaatst, zal geen onderdeel vormen van het contract tussen ons, tenzij u en wij uitdrukkelijk overeenkomen dat dat wel zo is.

4.13       De prijzen zijn exclusief de kosten van transport, aflevering en eventuele andere vergoedingen en heffingen die duidelijk worden vermeld als aanvullende toeslagen op de prijs tijdens het orderproces en die kunnen variëren, afhankelijk van de door u gekozen afleveringsmethode.

4.14       Op de prijzen kan door ons van tijd tot tijd korting worden gegeven. Een verdere korting kan u worden verleend in overeenstemming met het Oriflame Succesplan. Deze worden mogelijk niet altijd aangegeven op uw aankoopfacturen. U kunt altijd vragen over prijsberekeningen richten tot de klantenservice via NLinfo@oriflame.com of tel. 088-1300100

4.15       Betalingen kunnen worden gedaan per creditcard, bankoverschrijving of via andere middelen die worden gespecificeerd in deze bepalingen. De meeste belangrijke betaalkaarten worden geaccepteerd. Gewoonlijk wordt uw creditcard niet belast voordat uw order gereed is om verzonden te worden. Mocht uw creditcard bij wijze van uitzondering worden belast voor de order aan u werd verzonden, dan hebt u nog steeds het recht op terugstorting op basis van de clausules  3.2, 3.3 en 5.3.

4.16       Teneinde de betalingen te incasseren, werken we samen met Flanderijn incasso gerechtsdeurwaarders. U kunt verwachten facturen en communicatie over de betaling te ontvangen van deze externe dienstverlener. Als regel moeten alle facturen worden betaald binnen 14 dagen conform de instructies die erin vermeld staan. Rente vanwege late betalingen kan op dagelijkse basis in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke rentetarief van de Nederlandse Bank en de redelijke kosten voor het voldoen van de schulden.

4.17       Teneinde de betalingen te incasseren, werken we samen met Flanderijn incasso gerechtsdeurwaarders. U kunt facturen en communicatie verwachten over de betaling te ontvangen van deze externe dienstverlener. Als regel moeten alle facturen worden betaald binnen 14 dagen [MB4] conform de instructies die erin vermeld staan. Rente vanwege late betalingen kan op dagelijkse basis in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke rentetarief van de Nederlandse Bank en de redelijke kosten voor het voldoen van de schulden.[MB5] 

4.18       Voor meer informatie over de betalingsmethoden waaronder mogelijke kredietvoorwaarden, kunt u contact opnemen met de klantenservice via NLinfo@oriflame.com of tel. 088-1300100

4.19       Voor de veiligheid van online betalingen, gedaan met een kaart, wordt alle betalingsinformatie gecodeerd. Omdat Oriflame voor de betaling werkt met bevoegde dienstverleners, wordt de creditcard informatie correct verwerkt in overeenstemming met de databeveiligingsstandaarden van de internationale betaalkaartindustrie.

C. LEVERING EN OVERDRACHT VAN RISICO

4.20       De bestelde producten kunnen alleen worden geleverd in het handelsgebied.

4.21       De plaats van aflevering van de producten zal zijn zoals door u gekozen in uw order.

4.22       We zullen uw order zo snel mogelijk verwerken en leveren, maar niet later dan 14 dagen nadat de order door ons werd bevestigd. We zijn niet aansprakelijk voor vertraging van de levering die werd veroorzaakt door omstandigheden waarover we geen controle hebben.

4.23       Na levering van de producten gaat het risico dat de producten verloren gaan en het eigendom van de producten over op u.

4.24       Oriflame is niet verantwoordelijk voor het niet leveren, verkeerd of te laat leveren van een order veroorzaakt doordat u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verstrekte.

4.25       We behouden ons het recht voor een door u geplaatste order eenzijdig te annuleren als we redelijkerwijs vermoeden dat u een van de bepalingen schendt.

D. CONFORMITEIT VAN ONZE PRODUCTEN

4.26       We garanderen dat de Oriflame-producten worden vervaardigd in overeenstemming met de richtlijn voor Good Manufacturing Practices voor cosmetische producten EN ISO 22716:2007 en de Oriflame Gedragscode.

5.             RECHT OM ORDERS TE ANNULEREN

5.1.         We houden strikt vast aan de retourregels voor producten die van toepassing zijn in Nederland (zie clausule 5.3 voor meer informatie).

5.2.         Behoudens uw recht een order te annuleren en een product te retourneren, moet u na ontvangst van de levering de inhoud controleren om er zeker van te zijn dat deze geen producten bevat die tijdens het transport beschadigd zijn geraakt. U, of de persoon die de producten namens u ontvangt, moet de klantenservice onmiddellijk informeren door het indienen van een claim en het beschrijven van de schade of het defect. U kunt uw claim ook via een email insturen, via Nlinfo@oriflame.com.

5.3.          Rechten op retour en terugstorting

5.3.1.             U kunt een order van producten annuleren zonder een reden te vermelden tijdens de periode die hieronder is opgenomen in clausule 5.3.2. Dit betekent dat u tijdens de desbetreffende periode, als u van gedachten verandert of u wegens een andere reden besluit dat u een product niet wilt houden, ons kunt informeren over uw besluit de order te annuleren en een terugstorting ontvangen.

5.3.2.             U kunt een order op ieder moment annuleren, zelfs nadat u de orderbevestiging hebt ontvangen per e-mail of nadat de order mondeling is geaccepteerd door de klantenservice, maar niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag dat u in het fysieke bezit komt van het product of het laatste van de producten als u er meer dan een hebt besteld.

5.3.3.             Om een order te annuleren, neemt u telefonisch contact op met de klantenservice via 088-1300100 of e-mail ons via NLinfo@oriflame.com [MB6]  of per post aan Oriflame, Hoogstraat 8, 5462 CX, Veghel, Nederland. U kunt het Model annuleringsformulier gebruiken om ons op de hoogte te stellen van uw annulering. Als u dit formulier via onze website hebt ingevuld en goedgekeurd zullen we u op een snelle manier een ontvangstbevestiging toesturen, bijvoorbeeld via e-mail. U kunt deze ontvangstbevestiging bewaren voor uw eigen administratie. Annuleer uw order voordat de annuleringsperiode verstreken is. Als u ons uw annuleringsverzoek toestuurt via e-mail of een brief dan is uw annulering geldig vanaf de verzenddatum. Als u ons telefonisch op de hoogte stelt van uw annulering dan geldt de datum dat u contact met ons hebt opgenomen.

5.3.4.             U ontvangt de volledige vergoeding van de prijs die u voor de producten hebt betaald en de van toepassing afleveringskosten waar u voor hebt betaald (behalve de aanvullende kosten die ontstaan als u een type levering hebt gekozen anders dan het minst kostbare type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden). We passen een vermindering toe op de vergoeding voor de waardevermindering van geleverde producten, als het verlies het resultaat is van onnodig handelen door u. U bent alleen aansprakelijk voor een afgenomen waarde van de producten die resulteert uit het anders handelen dan noodzakelijk om de aard, eigenschappen en functioneren van de producten tot stand te brengen. We zullen de aan u verschuldigde vergoeding zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na de dag dat we de geleverde producten van u terug hebben ontvangen.

5.3.5.              Als u de producten naar ons hebt teruggestuurd omdat ze defect of verkeerd omschreven waren, vergoeden we de prijs van een defect product volledig, en de van toepassing zijnde afleveringskosten en alle redelijke kosten die voor u ontstaan bij het retourneren van het artikel aan ons.

5.3.6               We zullen de vergoeding verrekenen met uw volgende bestelling of we zullen het bedrag terugbetalen via de betaalmethode die u gebruikt heeft voor uw bestelling, tenzij u anders overeengekomen bent.

5.3.7.             Als de producten aan u werden geleverd:

5.3.7.1.                  Moet u de producten per omgaande aan ons retourneren en in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop u de order/het contract annuleert. Aan de deadline is voldaan als u de producten terugstuurt voordat de periode van 30 dagen is verstreken;

5.3.7.2.                  tenzij de producten defect zijn of verkeerd zijn beschreven (zie in dat geval clausule 5.3.5), bent u verantwoordelijk voor de directe kosten van het terugsturen van producten naar ons; en

5.3.7.3.                  u hebt een wettelijke verplichting de producten in uw bezit te houden en behoorlijk voor de producten te zorgen terwijl ze in uw bezit zijn.

5.3.8.             We hebben de wettelijke plicht producten te leveren die zijn conform het contract. Als consument hebt u altijd wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect zijn of niet zijn zoals beschreven. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed door het retourbeleid in deze clausule 5.3 of deze bepalingen. Advies over uw wettelijke rechten in het handelsgebied is verkrijgbaar bij uw plaatselijke de Consumentenbond.

5.4.         We garanderen verder de kwaliteit van ieder product dat de naam Oriflame draagt en certificeren dat deze zijn vervaardigd door of voor ons en dat ze voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. We zijn vol vertrouwen dat onze consumenten op iedere manier tevreden zullen zijn over onze producten. We bieden daarom nog een Oriflame-garantie aan die u in staat stelt een product om te wisselen of volledig vergoed te krijgen, waarover u niet volledig tevreden bent. De vergoeding moet worden geclaimd binnen 30 dagen na ontvangst van het product door u. Deze garantie geldt niet voor een product dat opzettelijk werd beschadigd of verkeerd gebruikt. Tenzij anders gecommuniceerd moeten retourneringen en vergoedingen onder deze clausule plaatsvinden conform de bepalingen van de voorgaande paragrafen van deze clausule 5.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE ORIFLAME VERKOOPBEAUTYKLANT

6.1.         Beautyklanten kopen en mogen de Oriflame-producten verkopen onder hun eigen naam en voor hun eigen rekening. Mocht u ervoor kiezen te gaan handelen met de Oriflame-producten, dan zult u worden beschouwd, en moet u altijd werken als een onafhankelijke persoon (zelfstandige/individuele handelaar) en niet als een Oriflame-agent of -werknemer. U hebt geen enkele bevoegdheid om te onderhandelen, kopen, verkopen of in het algemeen overeenkomsten te sluiten in onze naam of namens ons of in de naam van of namens enig ander bedrijf van de Oriflame-groep.

6.2.         Mocht u ervoor kiezen te gaan handelen met de Oriflame-producten, dan moet u voor uzelf alle vergunningen, licenties regelen en zorgen voor alle registraties die vereist zijn door de wetten van het handelsgebied voor het uitoefenen van onafhankelijke zakelijke praktijken, waaronder databeveiligingsregistratie (zie clausule 6.6) en een belastingregistratie. U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven en de betaling van belastingen, heffingen en premies die van toepassing zijn op een dergelijke activiteit. U bent zelf verantwoordelijk voor het waarborgen dat alle aspecten van uw gebruik van de persoonsgegevens van uw klanten op ieder vlak voldoen aan de nationale databescherming en privacywetten (zie clausule 6.6 – 6.13).

6.3.         We staan u en uw klanten het retourneren en omwisselen van producten toe zoals beschreven in de bepalingen. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is uw klanten te informeren over hun recht om de producten terug te sturen, en u stuurt de producten terug namens hen.

6.4.         U moet het imago en de reputatie van Oriflame hoog houden. U mag geen beweringen doen of handelingen verrichten die schadelijk kunnen zijn voor het imago van Oriflame of de producten. U moet uw zakelijke activiteiten op een wettige en ethische wijze uitoefenen en geen valse, misleidende of overdreven uitspraken doen over de producten,

6.5.         U erkent dat de Oriflame handelsmerken, onze handelsnaam en logo het eigendom zijn van Oriflame en u stemt erin toe er op geen enkele wijze inbreuk op te maken. Om twijfel te voorkomen, alle goodwill met betrekking tot de naam Oriflame komt toe aan Oriflame. Op ons verzoek zult u dergelijke documentatie tekenen als we redelijk verzoeken dit te bevestigen.

6.6.         Bij het presenteren van de Oriflame-producten, moet u strikt de Gedragsregels en de Ethiekcode in acht nemen.

6.7.         Als beautyklant kunt u de persoonlijke informatie van uw klanten verzamelen, registreren, opslaan en updaten (dit betekent dat ieder detail over de persoon kan worden gebruikt om een dergelijke persoon te identificeren). U bent daarom verplicht te voldoen aan de toepasselijke databeschermings- en privacywetten

6.8.         U zult met name de geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonlijke informatie van de klanten te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of toevallig verlies, wijziging, onbevoegd onthullen of toegang, met name waar het proces het overbrengen van data over een netwerk betreft, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. De stand van de techniek en de kosten van hun implementatie in aanmerking nemend, moeten deze maatregelen een beveiligingsniveau waarborgen dat past bij de risico's die worden vertegenwoordigd door de verwerking en de aard van de persoonlijke informatie die moet worden beschermd.

6.9.         U moet klanten ook uitdrukkelijk vragen of ze wel of geen commerciële boodschappen van u wensen te ontvangen over Oriflame, een dossier bijhouden van hun marketingvoorkeuren en die voorkeuren ook respecteren.

6.10.      We wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor boetes, kosten, vergoedingen en in het algemeen alle uitgaven die voor u kunnen ontstaan als het resultaat van een schending van toepasselijke databescherming en privacywetten. Bezoek de http://www.justitia.nl/privacy/ voor meer informatie over de registratie en de vereisten om te voldoen aan de databescherming en privacy.

6.11.      Als u een klant wilt werven om een beautyklant te worden, kunt u bepaalde persoonlijke informatie direct van de klant verzamelen. U moet onze procedures voor het sponsorschap van tijd tot tijd strikt volgen. U hebt het beperkte recht de persoonlijke informatie van die klant alleen te verwerken voor het doel de persoonlijke informatie door te sturen naar Oriflame en/of die klant commerciële boodschappen (bv. boodschappen ontwikkeld om direct of indirect de goederen, diensten of het imago van een bedrijf) te sturen die zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden zoals beschreven in de clausules 6.12 en 6.13 hieronder.

6.12.      Onze online tools kunnen u in staat stellen de persoonlijke informatie van een klant te gebruiken om commerciële boodschappen te sturen, streng onderworpen aan de volgende voorwaarden:

6.13.      Onder geen enkele voorwaarde is het u toegestaan commerciële boodschappen te verzenden namens Oriflame of in naam van Oriflame.

6.14.      De beautyklant gaat akkoord en accepteert dat de bepalingen van deze overeenkomst en het materiaal waarnaar erin wordt verwezen, inclusief maar niet beperkt tot het Oriflame Succesplan gepatenteerde informatie is en niet mag worden gebruikt buiten de activiteiten die worden genoemd in deze overeenkomst.

 1. VERPLICHTINGEN VAN ORIFLAME

7.1.         We zullen de producten die u hebt besteld leveren afhankelijk van hun beschikbaarheid.

7.2.         We sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit die is gerelateerd aan te weinig producten of producten die niet op voorraad zijn.

7.3.         U ontvangt direct van ons of van een andere Oriflame-eenheid of een externe aanbieder, de voordelen/betalingen die u toekomen in overeenstemming met het Oriflame Succesplan dat momenteel van kracht is.

 1. BEËINDIGING

8.1.         We kunnen uw lidmaatschap per bericht met onmiddellijke ingang beëindigen bij een van de volgende omstandigheden:

8.2.         Uw registratie vervalt als u tijdens 12 opeenvolgende brochureperioden geen order hebt geplaatst.

 1. KLACHTENAFHANDELING

9.1.         De procedure voor het afhandelen van klachten bij Oriflame wordt uiteengezet in de Algemene voorwaarden

9.2.         U kunt altijd een klacht, vraag of verzoek indienen bij de Oriflame klantenservice via NLinfo@oriflame.com of ons bellen op 088-1300100.  Als u niet tevreden bent met het antwoord van de Oriflame klantenservice kunt u contact opnemen met de VDV via http://www.directeverkoop.nl/ of de Europese directe verkooporganisatie (Seldia) via http://www.seldia.eu/

10.          GEDRAGSCODE

Oriflame houdt strikt vast aan de gedragscode van Seldia (SELDIA CodeofConduct 2019) en de wereldfederatie van directe verkooporganisaties (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Oriflame vraagt van zijn beautyklanten strikt vast te houden aan deze codes zoals verder geïmplementeerd in de Oriflame Algemene voorwaarden/ U kunt ook kopieën van deze documenten opvragen bij de klantenservice via NLinfo@oriflame.com of tel. 088-1300100

 

11.          FOUTEN EN CORRECTIES

Hoewel we ons redelijke inspanningen getroosten om accurate en actuele informatie op deze site te plaatsen, garanderen of beweren we niet dat de website geen fouten bevat. Het maken van fouten bij het invoeren van data of andere technische problemen kan er soms toe leiden dat inaccurate informatie wordt getoond. We behouden ons het recht voor om eventuele onjuistheden of typefouten op onze site te corrigeren, waaronder prijzen en de beschikbaarheid van producten en diensten en wijzen de aansprakelijkheid voor dergelijke fouten af. We kunnen ook op ieder moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de eigenschappen, functionaliteit of inhoud van de site.  Als u informatie of een beschrijving ziet waarvan u denkt dat deze onjuist is, neem dan contact op met klantenservice.

12.          LINKS[MB7] 

We kunnen links aanbieden naar externe websites of middelen. Onze aanbieding van deze links vormt geen onderschrijving van informatie, producten of diensten die via een dergelijke link kunnen worden verkregen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de prestaties van enig deel van het Internet, waaronder andere websites waaraan deze site kan zijn gelinkt of die toegankelijk zijn via deze link. Informeer ons over fouten of onjuist materiaal dat u vindt op websites waaraan deze site is gelinkt.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

13.1.      Deze bepalingen worden geregeld door de wetten van het handelsgebied en onenigheden die voortvloeien uit of met betrekking tot deze bepalingen zullen alleen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het handelsgebied. De rechtbanken van het handelsgebied zullen een niet-exclusieve jurisdictie hebben.

13.2.      Als een voorziening van de bepalingen onwettig, ongeldig of om wat voor reden dan ook voor onafdwingbaar wordt gehouden, zal de ongeldigheid van die voorziening geen invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepalingen.

13.3.      Het niet slagen van Oriflame om een van de voorzieningen hierin af te dwingen, dient niet te worden beschouwd als het afstand doen van hun afdwingbaarheid.

13.4.      We behouden ons het recht voor deze bepalingen te updaten en te amenderen. Iedere wijziging of update wordt van kracht op het moment van publicatie op onze website www.oriflame.nl

13.5.      Alle dergelijke wijzigingen moeten door u worden geaccepteerd als een voorwaarde voor uw toekomstig gebruik van de site en het bestellen van producten erop. We kunnen van u een expliciete acceptatie vragen, anders zullen we ervan uitgaan dat u de wijzigingen hebt geaccepteerd als u doorgaat met het bestellen van producten nadat de wijzigingen werden geïmplementeerd.

13.6.      Tenzij u anderszins aangeeft, kunnen we u waarschuwingen, berichten, e-mail, direct mail sturen of algemeen met u communiceren. U kunt uw voorkeuren voor marketingberichten van ons op ieder moment updaten door in te loggen op uw gebruikersinstellingen. Door deze bepalingen te accepteren gaat u ermee akkoord dat Oriflame u andere informatie/berichten stuurt met betrekking tot uw contract en/of uw aankooporders of een duurzaam medium anders dan papier (bv. via e-mail of andere middelen die persoonlijk aan u gericht zijn, die u in staat stellen de informatie te bewaren op een manier die toegankelijk is voor toekomstig gebruik gedurende een periode die lang genoeg is en die u ook in staat stelt tot een ongewijzigde reproductie van dergelijke informatie).

13.7.      De berichtperiode voor een bericht dat werd afgegeven op basis van deze bepalingen begint op de datum dat het bericht werd verzonden per aangetekende post. Als een bericht op een andere manier werd afgegeven, zal de berichtperiode beginnen op de dag van ontvangst van het bericht.

 1. PRIVACYBELEID

14.1.      Als u zich registreert als beautyklant, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Oriflame, de Oriflame-groep en zijn bevoegde derden (bv. beautyklanten, externe leveranciers en externe dienstverleners) uw persoonsgegevens kunnen opslaan, gebruiken en verwerken (inclusief via automatische middelen). We doen dit om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u op basis van deze bepalingen en voor het innen van schulden, fraudepreventie, marketing- en statistische doeleinden.

14.2.      We nemen op ons alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te bewaren (ofschoon we ons het recht voorbehouden deze informatie te onthullen in de omstandigheden die hieronder uiteen worden gezet). We zullen deze bewaren op een beveiligde server en we zullen voldoen aan alle van toepassing zijnde databeveiliging- en consumentenwetgeving die van tijd tot tijd plaatselijk geldt.

14.3.      We bevestigen dat alle persoonsgegevens die u ons verstrekt (of die beschikbaar is in openbare registers) en alle informatie waardoor we u kunnen identificeren ("Gebruikersinformatie") wordt bewaard en gebruikt in overeenstemming met ons Privacy beleid [BS8] op onze site en alleen voor de doeleinden die hierin worden beschreven, met name het volgende:

14.4.      Wanneer we uw persoonsgegevens verstrekken aan bevoegde externe partijen, verstrekken we alleen die persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun diensten uit te voeren onder clausule 14.1. Het is alle bevoegde externe partijen uitdrukkelijk verboden persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden en persoonsgegevens te delen met anderen dan met ons of als kan worden verlangd door de wet.

14.5.      U moet zich ervan bewust zijn dat als ons door de politie of een andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt wordt gevraagd uw persoonsgegevens en/of gebruikersinformatie te verstrekken, we gerechtigd zijn dat te doen.

14.6.      U hebt het recht uw persoonsgegevens op ieder moment te inspecteren. U kunt uw persoonsgegevens updaten door contact op te nemen met de klantenservice of direct via Mijn pagina's op onze website www.oriflame.nl

14.7.      Als u al eerder was geregistreerd als beautyklant van Oriflame-producten, accepteert u als u zich registreert op deze site ook dat enkele van uw persoonsgegevens door de Oriflame-eenheid waar u oorspronkelijk geregistreerd was, worden doorgestuurd naar Oriflame Cosmetics Global SA. [MD9]  We kunnen persoonsgegevens die door u werden verstrekt doorgeven zoals, zonder beperking: uw beautyklantnummer, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en informatie over of u marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen.

14.8.      Bij registratie als een Oriflame-beautyklant bevestigt en accepteert u dat we u informatie kunnen sturen over aanbiedingen en promoties, tenzij u deze optie uitschakelt. Oriflame kan uw persoonsgegevens analyseren om u te voorzien van aanbiedingen en informatie die beter is toegesneden op uw interesses en specifieke winkelgeschiedenis. Door deze bepalingen te accepteren, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor zulke analyses.

14.9.      Verdere rechten en plichten staan in het Oriflame Privacybeleid[MB10]  op onze website.

14.10.    Verdere relevante informatie over Oriflame Holdings B.V. wordt hieronder uiteengezet.

Naam

Oriflame Holdings B.V.

Geografisch adres

Hoogstraat 8, 5462 CX, Veghel

Contactgegevens

Telefoon: 088-1300100

e-mail: NLinfo@oriflame.com [BS11] [BS12] 

Handels- of ander openbaar register

 KvK: 16030937

BTW-nummers

In Nederland: NL001156196801

 1. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over de bepalingen, e-mail ons dan via NLinfo@oriflame.com [BS13] of bel ons op nummer 088-1300100. We zullen iedere redelijke inspanning doen om uw vragen te beantwoorden en problemen die u onder onze aandacht brengt te verhelpen.

Laatste update: 18-01-2016