PERSOONLIJKE BEAUTY-STORE

VOORWAARDEN

OVER DE PERSOONLIJKE BEAUTY-STORE

De Persoonlijke Beauty-store (de "PBS") biedt u de mogelijkheid om onder andere nieuwe klanten online te werven en uw Klanten en VIP-klanten uit te nodigen online te winkelen. Met de PBS kunt u in aanmerking komen voor voordelen op grond van verschillende PBS-programma's als klanten online rechtstreeks bij Oriflame kopen.

Een overzicht van begrippen die in deze overeenkomst worden gebruikt vindt u in artikel 15. De lopende PBS-programma's vindt u in artikel 5.

 1. REGISTRATIE

   

  1. Deze Voorwaarden (de “PBS-voorwaarden”) vormen een overeenkomst tussen Oriflame Holdings BV (gevestigd in
   Oriflame Holdings B.V., Hoogstraat 8, 5462 CX, Veghel, Nederland), 16061386 - btw-id: NL006687702B01 (“Oriflame”, “ons”) en u ("u", de "Brand Partner").
  2. Als u dat wenst, kunt u zich registreren voor deelname aan een van de PBS-programma's en gebruikmaken van de bijbehorende tools door het online registratieproces te doorlopen en akkoord te gaan met deze PBS-voorwaarden door te klikken op het vakje 'ik ga akkoord'. Vervolgens kunt u deelnemen aan de PBS-programma's als u voldoet aan de daarvoor geldende criteria en na bevestiging door ons dat u bent geaccepteerd.
  3. Instemming met deze PBS-voorwaarden houdt een bindende overeenkomst in tussen Oriflame en u in verband met de PBS. Daarom adviseren wij u een exemplaar van deze Voorwaarden af te drukken - die optie wordt u aan het eind van dit document geboden.
  4. Deze PBS-voorwaarden staan los van maar gelden in aanvulling op uw Brand Partner-overeenkomst met Oriflame, met inbegrip van de Beauty Brand Partner-voorwaarden en het Privacybeleid Brand Partners waarmee u reeds akkoord bent gegaan. U dient zich te houden aan de voorwaarden van uw Beauty Brand Partner-overeenkomst, en in geval van strijdigheid prevaleert uw Beauty Brand Partner-overeenkomst.

    

 2. WANNEER KOMT U IN AANMERKING VOOR PBS?

   

  2.1       Algemene Criteria voor Deelname aan PBS-programma's.

  Om in aanmerking te komen voor deelname aan PBS-programma's en voor de voordelen van die Programma's moet u voldoen aan de volgende "Algemene Criteria voor Deelname":

  1. U bent en blijft te allen tijde rechtsgeldig geregistreerd als Brand Partnervan Oriflame; en
  2. U hebt geen openstaande schulden; en
  3. U handelt in overeenstemming met onder andere artikel 6.1 van de Brand Partner-voorwaarden; en
  4. U bent akkoord gegaan met deze PBS-voorwaarden;
  5. U hebt de e-learnings van Oriflame op het gebied van gegevensbescherming of andere e-learnings die Oriflame vereist op het moment dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden afgerond.

    

   Om in aanmerking te komen voor de voordelen van een PBS-programma in enige Campagneperiode moet u voldoen aan de Algemene Criteria voor Deelname voor elke Campagneperiode.

   2.2       Aanvullende eisen om in aanmerking te komen voor voordelen op grond van een PBS Programma.

   Naast de Algemene Criteria voor Deelname moet u, om in aanmerking te komen voor de voordelen op grond van een PBS-programma in een bepaalde Campagneperiode, in die Campagneperiode tevens voldoen aan de eisen voor het desbetreffende PBS-programma, zoals beschreven in artikel 5.

 3. ALGEMENE VERPLICHTINGEN ORIFLAME

Oriflame zal in overeenstemming met en met inachtneming van deze PBS-voorwaarden:

 1. de PBS-pagina's aanmaken, beheren en onderhouden;
 2. u een of meer PBS-links bieden op de PBS-pagina's;
 3. Potentiële Klanten, uw Klanten en VIP-klanten die de website van Oriflame bezoeken via de PBS-links gebruik laten maken van de website van Oriflame in overeenstemming met de standaard gebruiksvoorwaarden van Oriflame en de voorwaarden, beleidsregels en procedures zoals die op enig moment gelden; en
 4. u de voordelen bieden van een PBS-programma in overeenstemming met haar beleidsregels en procedures zoals die op enig moment gelden.

 

4.         UW ALGEMENE VERPLICHTINGEN

U zult in overeenstemming met en met inachtneming van deze PBS-voorwaarden:

(a)        de PBS-link delen in uw Content om uw Content te linken aan de website van Oriflame; en

(b)        Oriflame het recht geven tot gebruik van uw naam en/of gebruikersnaam op PBS-pagina's en in PBS-links.

5.         PBS-PROGRAMMA'S.

Oriflame biedt momenteel drie (3) verschillende PBS-programma's aan, zoals hieronder uiteengezet.

 

5.1       PBS-PROGRAMMA EEN – Gesponsorde online klant – via PBS-link

 1. Eisen

  Voor elke Campagneperiode moet u, om in aanmerking te komen voor de voordelen die samenhangen met dit PBS-programma, voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

  1. U moet voldoen aan de Algemene Criteria voor Deelname.

    

   Als u in enige Campagneperiode niet voldoet aan de criteria voor deelname aan dit PBS-programma, dan vervalt uw recht voor die Campagneperiode op het ontvangen van voordelen op grond van het PBS-programma en worden die voordelen opgeschort totdat u aan de eisen voldoet.

 2. Proces: Hoe Online Klanten worden geregistreerd als Oriflame VIP-klant en aan u worden gekoppeld:

  1. de Online Klant bezoekt de website van Oriflame als Potentiële Klant of als Klant via uw geldige PBS-link en die PBS-link is de "laatste in de rij" (zoals hierna gedefinieerd);
  2. de Online Klant registreert zich als VIP-klant voordat het PBS-klantencookie afloopt of wordt verwijderd;
  3. de Online Klant staat cookies toe op zijn of haar computer; en
  4. de Online Klant is niet gekoppeld aan een andere BrandPartner van Oriflame.
 3. Laatste-in-de-rij-beginsel: De VIP-klant is gelinkt aan de Beauty Brand Partner van Oriflame wiens PBS-link de laatste link is die die Online Klant heeft gebruikt om naar de website van Oriflame te gaan alvorens hij of zij zich heeft geregistreerd als VIP-klant.

 4. Voordelen
  Uw voordelen voor Gekwalificeerde Aankoop door een VIP-klant die aan u gekoppeld is, zijn als volgt:
 1. BP voor alle Gekwalificeerde Aankoop worden bijgeschreven bij uw totale Persoonlijke Bonuspunten; en
 2. BV voor alle Gekwalificeerde Aankoop worden bijgeschreven bij uw totale Persoonlijke BV; en
 3. een VIP-klantenbonus voor alle Gekwalificeerde Aankoop in overeenstemming met het Succesplan.

 

5.2       PBS-PROGRAMMA TWEE – Lead Toewijzings Programma online klant gekoppeld aan toegewezen Brand Partner

 1. Eisen

  Voor elke Campagneperiode moet u, om in aanmerking te komen voor de voordelen die samenhangen met dit PBS-programma, voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:

  1. U moet voldoen aan de Algemene Criteria voor Deelname; en
  2. U moet voldoen aan de ondernemingscriteria die worden opgenomen in het Overzicht Potentiële Sponsors, op grond van het geldige "Lead Toewijzings- Programma" zoals gepubliceerd op onze website.

    

   Als u in enige Campagneperiode niet voldoet aan de criteria voor deelname aan dit PBS-programma, dan vervalt uw recht voor die Campagneperiode op het ontvangen van voordelen op grond van het PBS-programma en worden die voordelen opgeschort totdat u aan de eisen voldoet.

 2. Proces – Lead Toewijzings- Programa online klant:

  1. Een Online Klant bezoekt de Website van Oriflame en start het proces voor registratie als VIP-klant en heeft geen PBS-cookie op zijn of haar computer geïnstalleerd.
  2. Tijdens het registratieproces wordt de Potentiële Klant gevraagd zich te registreren als VIP-klant.
  3. Als de Potentiële Klant VIP-klant wil worden, wordt hij/zij willekeurig toegewezen aan een van de in bovengenoemd overzicht vermelde Sponsors en in overeenstemming met de algemene criteria van Oriflame zoals neergelegd in artikel 5.4.

    

 3. Voordelen:

  Uw voordelen voor Gekwalificeerde Aankoop door een VIP-klant die aan u is toegewezen, zijn als volgt:

 

 1. BP voor alle Gekwalificeerde Aankoop worden bijgeschreven bij uw totale Persoonlijke Bonuspunten; en
 2. BV voor Gekwalificeerde Aankoop uit uw eerste bestelling worden bijgeschreven bij uw totale Persoonlijke BV; en
 3. een VIP-klantenbonus voor alle Gekwalificeerde Aankoop uit de tweede bestelling.

 

5.3       PBS-PROGRAMMA DRIE – Gastklant die geen VIP-klant wenst te worden

 

 1. Eisen

  Voor elke Campagneperiode moet u, om in aanmerking te komen voor de voordelen die samenhangen met dit PBS-programma, voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
  1. U moet voldoen aan de Algemene Criteria voor Deelname; en
  2. U moet voldoen aan de ondernemingscriteria die worden opgenomen in het Overzicht Potentiële Sponsors, op grond van het geldige "Lead Toewijzings- Programma” " zoals gepubliceerd op onze website.

   Als u in enige Campagneperiode niet voldoet aan de criteria voor deelname aan dit PBS-programma, dan vervalt uw recht voor die Campagneperiode op het ontvangen van voordelen op grond van het PBS-programma en gaan die voordelen verloren en worden ze meegenomen naar PBS-programma 3 die worden gedeeld door diegenen die aan bovengenoemde eisen voldoen.

    

 2. Proces:

  1. Tijdens het registratieproces wordt de Potentiële Klant gevraagd zich te registreren als VIP-klant.
  2. Als de Potentiële Klant zich niet wil registreren als VIP-klant wordt hij/zij toegewezen aan de "Gastklant"-groep.

    

 3. Voordelen: 
 1. Alle BV's die worden opgebouwd over de Gastklant-groep worden gespaard op een gezamenlijk PBS-account.
 2. Iedere Brand Partner van Oriflame die voldoet aan de eisen onder 5. ontvangt een evenredig deel van de op het gezamenlijke PBS-account in die periode gespaarde BV in overeenstemming met het document "Lead Toewijzings- Programma " zoals gepubliceerd op onze website.

5.4       Toekenning van voordelen

 1. Alle voordelen die samenhangen met Gekwalificeerde Aankoop worden vastgelegd in de desbetreffende Campagneperiode waarin de Gekwalificeerde Aankoop heeft plaatsgevonden.
 2. Oriflame mag naar eigen inzicht vaststellen hoe een VIP-klant moet worden toegewezen aan een eventuele Brand Partner van Oriflame en in welke Campagneperiode een In Gekwalificeerde Aankoop heeft plaatsgevonden.

 
6. 
GEEN AGENTUUR EN GEEN VERWANTSCHAP

6.1 U erkent dat u niet bevoegd bent om Oriflame te binden in verband met Potentiële Klanten, VIP-klanten, andere gebruikers of enige andere persoon en dat u in geen enkel opzicht bent aangesteld als agent van Oriflame.

6.2. 
U erkent dat u niet bevoegd bent om te onderhandelen of op te treden als tussenpersoon bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen Oriflame en een derde. Ook bent u niet bevoegd om te kopen, te verkopen of in het algemeen overeenkomsten aan te gaan of aankopen te doen op onze naam of ten behoeve van ons, of om Oriflame bij te staan in een onderhandelingsproces met Potentiële Klanten, Gast- of VIP-klanten. Alle Klanten die u door u worden aangebracht kopen uit de Oriflame-catalogus tegen de door Oriflame in die catalogus gepubliceerde prijzen; zij selecteren zelf de goederen en plaatsen hun bestellingen rechtstreeks en niet via u.

6.3. U erkent dat u niet kan onderhandelen over of wijzigingen kan aanbrengen in de verkoopvoorwaarden of de prijzen van de Producten, welke aangelegenheden uitsluitend zijn voorbehouden aan Oriflame.

6.4. Het is u niet toegestaan verklaringen af te geven of verbintenissen aan te gaan jegens enige persoon met betrekking tot Oriflame, de website van Oriflame, PBS-pagina's of een van de producten die te koop zijn op de website van Oriflame.

6.5. De wijze waarop u zichzelf voorstelt en presenteert aan Potentiële Klanten en VIP-klanten mag niet leiden tot onduidelijkheid over uw identiteit. In het bijzonder mag u geen verklaringen afgeven, in uw Content of anderszins, die de indruk zouden kunnen wekken dat u Oriflame vertegenwoordigt in enige andere hoedanigheid dan als zelfstandig Brand Partner of in enige hoedanigheid die in strijd zou zijn met dit artikel 6.


7. 
CONTACT MET KLANTEN EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

7.1       Gedragsregels

 1. Als een Klant of een VIP-klant daarvoor toestemming geeft, kunt u contact opnemen met uw Klanten of VIP-klanten met informatie en aanbevelingen over producten, complementaire producten of monsters, of naar aanleiding van hun aankopen.
 2. Wij raden u ten sterkste af om contact op te nemen met Klanten of VIP-klanten over de Oriflame-bedrijfsmogelijkheden, tenzij een Klant of een VIP-klant daar specifiek om heeft gevraagd.
 3. U dient ernaar te streven direct te reageren, als de situatie dat toelaat, op alle vragen van uw Klanten en VIP-klanten.
 4. Als u een vraag of verzoek van een Klant of VIP-klant krijgt waarop u geen antwoord kunt geven of waaraan u niet kunt voldoen, of als u op enigerlei wijze twijfelt over de juiste benadering van de Klant of VIP-klant, dient u die Klant of VIP-klant door te verwijzen naar de Klantenservice van Oriflame.
 5. Wij brengen u in herinnering dat u zich als Brand Partner van Oriflame strikt moet houden aan onze Ethische Code en Gedragsregels en dat elke schending daarvan reden voor ons kan zijn om uw registratie voor deelname aan de PBS of uw registratie als Beauty Adviseuse van Oriflame te beëindigen.
 6. In uw contacten met Potentiële Klanten en VIP-klanten mag u uitsluitend verklaringen afgeven die waar, duidelijk en begrijpelijk zijn. Alle stellingen over producten van Oriflame moeten in overeenstemming zijn met de door Oriflame goedgekeurde stellingen.
 7. In de periode dat u gebruikmaakt van een tool of website in verband met PBS-programma's bent u bij uitsluiting verantwoordelijk voor het geheimhouden van accounts, wachtwoorden en soortgelijke gegevens die u aanmaakt of die wij moeten aanmaken, en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en verklaart u de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden op grond van uw account of wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor om geheel naar eigen inzicht te weigeren diensten te verlenen, accounts te beëindigen, content te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.
 8. U bent bij uitsluiting volledig aansprakelijk voor alle materialen, links en in het algemeen alle Content die u plaatst of publiceert. Dergelijke gepubliceerde Content wordt op uw risico gepubliceerd. Alle schade, boetes, verliezen, vergoedingen en in het algemeen betalingen die mochten opkomen aan de zijde van Oriflame of aan haar verwante ondernemingen als gevolg van door u gepubliceerde content, of aansprakelijkheidstellingen naar aanleiding van dergelijke content, zullen wij volledig op u verhalen (met inbegrip van reputatieschade).
 9. U wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd dat het u niet is toegestaan om in uw Content waarin verwezen wordt naar Oriflame, de bedrijfsmogelijkheden, producten van Oriflame of die verband houdt met het gebruik van PBS-links of -tools:

   

 1. verklaringen af te geven die onrechtmatig, aanstootgevend, hatelijk, seksistisch, racistisch, bevooroordeeld of discriminatoir zijn op enigerlei basis, waaronder etniciteit, of die aanzetten tot angst of geweld;
 2. verklaringen af te geven waarvan algemeen wordt erkend dat ze immoreel, vals of sociaal onwenselijk zijn, daaronder bijvoorbeeld begrepen als gevolg van het schenden van de Ethische Code of Gedragsregels van Oriflame of door het aanprijzen of promoten van of verstrekken van informatie over aanbiedingen van concurrenten van Oriflame;
 3. beschadigde bestanden, virussen of Content of links op te nemen die in het algemeen een gevaar opleveren voor de integriteit, de privacy en de mogelijkheid om gebruik te maken van een van onze websites; en
 4. verklaringen af te geven die onrealistisch zijn of die overdreven stellingen en verklaringen bevatten of stellingen en verklaringen die in het algemeen misleidend kunnen zijn voor Potentiële Klanten of VIP-klanten en derden, ongeacht of ze betrekking hebben op de producten van Oriflame, onze bedrijfsmogelijkheden of u.

   

  7.2. Regels inzake gegevensbescherming

 1. Zodra een Klant of VIP-klant aan u gekoppeld is en toestemming heeft verleend om marketingberichten van u te ontvangen, mag u bepaalde persoonsgegevens van de Klant of VIP-klant inzien, zoals naam en e-mailadres. U krijgt inzage in informatie over de bestelgegevens van de Klant of VIP-klant, waaronder bestellingen en BP;
 2. Wij brengen u in herinnering dat u ervoor verantwoordelijk bent om alle persoonsgegevens van Klanten of VIP-klanten strikt geheim te houden en te beschermen tegen onbevoegde toegang of bekendmaking en tegen verminking of verlies;
 3. Daarnaast brengen wij u in herinnering dat u een beperkt recht hebt tot gebruikmaking en verwerking van de persoonsgegevens van Klanten en VIP-klanten met als uitsluitend doel het versturen van direct marketing en het bijhouden van uw klantenlijst en de resultaten daarvan zoals bepaald in deze PBS-voorwaarden. Het is u in geen geval toegestaan de persoonsgegevens van Klanten en VIP-klanten met iemand anders uit te wisselen. Elk ander gebruik van de persoonsgegevens van Klanten of VIP-klanten wordt geacht onbevoegd te zijn en is verboden;
 4. U dient ons op de hoogte te stellen als de Klant of VIP-klant zich afmeldt voor toekomstige berichten.
 5. Verder brengen wij u in herinnering dat u algemeen hebt verklaard alle voorschriften van het toepasselijk recht met betrekking tot de persoonsgegevens van Klanten en VIP-klanten te zullen naleven; en
 6. Wij brengen u in herinnering de regels inzake bescherming van persoonsgegevens zoals opgenomen in de Brand Partner-voorwaarden en de Privacyverklaring.

   

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

U gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Oriflame, de PBS-pagina's en alle producten van Oriflame berusten bij Oriflame en haar licentiegevers. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is vermeld worden er in deze overeenkomst geen rechten aan u verleend met betrekking tot octrooien, auteursrechten, databankrechten, bedrijfsgeheimen, handelsnamen, al dan niet geregistreerde merken of andere rechten of licenties die toebehoren aan Oriflame. Oriflame behoudt zich al die rechten voor.

 

9. UPGRADES, BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN CONTENT

 

9.1       Oriflame behoudt zich het recht voor elk van de PBS-pagina's of PBS-links, met inbegrip van hun content en lay-out, automatisch te updaten, te upgraden en in het algemeen te wijzigen (de "Upgrades"). Die Upgrades kunnen ook gelden voor productinformatie, promotieartikelen en dergelijke.

9.2       Oriflame kan u meldingen, kennisgevingen, e-mail en gewone post sturen en in het algemeen op een aanvaardbare wijze met u communiceren over de doorvoering van de Upgrades.

9.3       De Upgrades worden geacht te zijn geaccepteerd als u gebruik blijft maken van de PBS-tools en deel blijft nemen aan PBS-programma's nadat de Upgrades zijn doorgevoerd. Oriflame mag geheel naar eigen inzicht beslissen over de content en lay-out van de website van Oriflame en de PBS-pagina's. Uw enige rechtsmiddel indien u niet akkoord gaat met een Upgrade bestaat in het staken van uw deelname aan PBS-programma's en het beëindigen van deze overeenkomst.

 

10. BEËINDIGING

 

10.1     Wij kunnen te allen tijde geheel naar eigen inzicht vaststellen of u deze PBS-voorwaarden naleeft.

10.2     Elke schending van de PBS-voorwaarden kan leiden tot beperkingen of annulering, daaronder begrepen onmiddellijke annulering, van uw recht op deelname aan alle of sommige van de PBS-programma's.

10.3     Elke schending van de Gedragscode van Oriflame of van de Ethische Code van Oriflame leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw recht op deelname aan alle of sommige van de PBS-programma's.

10.4     Wij nemen bescherming van consumenten en privacy uiterst serieus. Elke overtreding van de regels op het gebied van gegevensbescherming en privacybescherming, ongeacht of deze zijn geënt op onze Gedragscode, onze Ethische Code, ons Privacybeleid of het toepasselijk recht, leidt tot onmiddellijke beëindiging van uw recht op deelname aan alle PBS-programma's.

10.5     In geval van beëindiging van uw recht op deelname aan PBS-programma's, om wat voor reden dan ook, of op ons eerste verzoek dient u alle materialen die betrekking hebben op PBS te vernietigen en alle Content die PBS-links bevat te verwijderen.

10.6     U kunt uw PBS-registratie te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar onze Klantenservice.

 

11. FOUTEN EN CORRECTIES, ONDERSTEUNING

 

11.1     Hoewel wij ons redelijk inspannen om juiste en actuele informatie op de website van Oriflame en de PBS-pagina's op te nemen, kunnen wij niet verklaren of garanderen dat deze foutloos zijn. Als gevolg van fouten bij het invoeren van gegevens of andere technische problemen is het soms mogelijk dat er onjuiste informatie wordt getoond.

Wij behouden ons het recht voor eventuele onjuistheden of typefouten op de website van Oriflame of de PBS-pagina's, met inbegrip van prijzen en beschikbaarheid van producten en diensten, te corrigeren en zijn niet aansprakelijk voor dergelijke fouten. Daarnaast kunnen wij ook te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen doorvoeren in de functies, functionaliteit of content van de websites van Oriflame of de PBS-pagina's. Als u informatie of beschrijvingen ziet waarvan u meent dat deze onjuist zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze Klantenservice.

11.2     Oriflame wijst uitdrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties van de hand met betrekking tot de functionaliteit van de Websites van Oriflame, de PBS-links of de PBS-pagina's, daaronder begrepen doch niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens u voor enige vorm van schade, daaronder begrepen vorderingen wegens omzetverlies of enige andere directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade die zich voordoet als gevolg van of in verband met uw gebruik van de PBS-links of daarmee samenhangende tools of een site waarnaar een hyperlink wordt geboden, ook als wij op de hoogte waren gesteld van de mogelijkheid van die schade.

11.3     Wij bieden technische ondersteuning en onderhoud voor het gebruik van PBS-links en wij zullen trachten u onze medewerking te verlenen, voor zover van toepassing en binnen de grenzen van onze mogelijkheden, bij het oplossen van bepaalde technische problemen die zich mochten voordoen tijdens uw gebruik van de PBS-links.

12.       BEPERKTE GARANTIE.

12.1     Oriflame geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of de uptime van PBS-programma's en de websites van Oriflame, daaronder begrepen de PBS-pagina's, of dat deze een bepaald niveau van inkomsten of andere voordelen voor de Brand Partner zullen opleveren.

12.2     Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om geheel naar eigen inzicht deze PBS-voorwaarden bij te werken en te wijzigen, daaronder begrepen het verwijderen, opschorten of wijzigen van PBS-programma's, PBS-links en/of PBS-pagina's, of het toevoegen van nieuwe PBS-programma's. Alle wijzigingen of updates worden verbindend op het moment van publicatie op onze website https://nl.oriflame.com/.

12.3     Dergelijke wijzigingen worden geacht te zijn geaccepteerd als u uw deelname aan een PBS-programma voortzet nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. Uw enige rechtsmiddel indien u niet akkoord gaat met een wijziging bestaat in het staken van uw gebruik van de PBS-programma's en PBS-links en het beëindigen van deze overeenkomst.

 

13.       GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.

13.1     Op deze PBS-voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2     Alle geschillen die zich mochten voordoen als gevolg van of in verband met deze PBS-voorwaarden worden opgelost in overeenstemming met de bepalingen in de Brand Partner-overeenkomst met betrekking tot geschillenoplossing.

14.       OVERIGE.

14.1     Het is u niet toegestaan deze overeenkomst over te dragen. Oriflame mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een verwante onderneming.

14.2     Oriflame is niet verantwoordelijk voor het door beheerders van mailservers blokkeren van berichten of kennisgevingen aan uw e-mailadres of voor het verwijderen of blokkeren van e-mails door software die op uw computer is geïnstalleerd.

14.3     Indien een van deze PBS-voorwaarden ongeldig, nietig of om enigerlei reden niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarden geacht te kunnen worden afgescheiden en laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige PBS-voorwaarden onverlet.

14.4     Een afstandsverklaring in verband met een van deze PBS-voorwaarden heeft eerst rechtskracht als deze schriftelijk is vastgelegd, ondertekend door een rechtsgeldig bevoegde functionaris van Oriflame.

 

14.5     Elke bepaling in deze PBS-voorwaarden waarin aansprakelijkheid wordt uitgesloten of beperkt dient te worden uitgelegd als zijnde afzonderlijk toepasselijk en blijft van kracht na beëindiging, ook indien enige andere bepaling om enigerlei reden onder enige omstandigheid niet van toepassing of niet-afdwingbaar wordt geoordeeld.

14.6     Deze PBS-voorwaarden en alle overige voorwaarden en beleidsregels die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing (tezamen: de "Beleidsregels") vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp daarvan en treden in de plaats van alle voorgaande of andere, mondelinge of schriftelijke regelingen, afspraken, onderhandelingen en besprekingen.

 

15.       DEFINITIES.

De in deze PBS-voorwaarden gebruikte begrippen hebben de navolgende betekenis:

BP: Bonuspunten worden toegekend aan ieder afzonderlijk artikel op basis van de prijs daarvan. Hoger geprijsde producten en sets leveren meer Bonuspunten op. Bonuspunten worden gebruikt om aan te geven hoe ver u bent gevorderd, bijvoorbeeld voor titelkwalificaties, activiteitenniveau, etc. BP is een meetinstrument om er zeker van te zijn dat het plan gelijke kansen biedt aan iedereen en mede bescherming biedt tegen marktschommelingen in valuta's/prijzen.

BV: Business volume is een financiële waarde van producten en geldt als grondslag voor al uw inkomsten. De omvang van uw bonussen wordt berekend als percentage van het totale BV.

PBP: de som van alle BP die u en al uw VIP-klanten in een bepaalde Campagneperiode hebben verdiend.

VIP-klantenbonus: de vergoeding voor introductiediensten die worden verleend ten behoeve van Brand Partner op grond van het Succesplan in verband met de verkopen door Oriflame aan hun VIP-klanten.

Online Klant: een Potentiële Klant, Klant of VIP-klant.

Bestellingsomvang: de totale prijs voor een goedgekeurde Aankoop door een Klant of VIP-klant.

Content: de content en media die door u worden aangemaakt en ergens worden gepubliceerd, waaronder op websites, blogs, webchats en sociale media.

Klant: een persoon die het klantregistratieproces bij Oriflame heeft doorlopen en die Producten van Oriflame koopt bij uw PBS-pagina's maar die zich niet zelf als VIP-klant registreert.

PBS-klantencookie: een datacookie dat Oriflame opslaat op de computer van een Potentiële Klant nadat deze heeft geklikt op een PBS-link. Het PBS-Klantencookie wordt automatisch verwijderd als de Potentiële Klant zich registreert als PBS-klant of na maximaal 30 dagen.

PBS-link: een unieke hypertext transfer protocol-link (d.w.z. een weblink) die door Oriflame aan u wordt verstrekt en die als een Potentiële Klant erop klikt aangeeft dat de Potentiële Klant de website van Oriflame heeft betreden via uw PBS-link.

PBS-pagina: een pagina op de website van Oriflame die wordt bekeken door een Potentiële Klant, uw klanten en VIP-klanten.

PBS-programma's: de verkoopprogramma's die Oriflame exploiteert op grond waarvan u in aanmerking kunt komen voor voordelen.

Potentiële Klant: een persoon die de Website van Oriflame bezoekt maar die niet het klantenregistratieproces bij Oriflame heeft doorlopen.

In Aanmerking Komende Aankoop: de aankoop van producten door uw Klanten of VIP-klanten rechtstreeks bij Oriflame, waarvan Oriflame heeft bevestigd dat deze is goedgekeurd. Oriflame mag geheel naar eigen inzicht vaststellen of een aankoop door uw Klant of een VIP-klant een In Aanmerking Komende Aankoop is.

VIP-Customer: een persoon die zich aanmeldt zonder registratievergoeding met de bedoeling om producten van Oriflame online te kopen en zich als VIP-klant te registreren.

Campagneperiode: de periode zoals aangegeven op de voorpagina van elke Catalogus van Oriflame gedurende welke de aanbiedingen uit een bepaalde Catalogus van Oriflame geldig zijn.

Sponsor: een bij Oriflame geregistreerde Brand Partner die andere Brand Partners bij Oriflame aanbrengt en de producten van Oriflame bij Klanten aanbeveelt.

Lead Toewijzings- Programma: het programma waarin de regels en voorwaarden zijn beschreven die moeten worden opgenomen in de Lijst van Potentiële Sponsors en het Sponsor-toewijzingsproces voor (i) nieuwe Brand Partners die zijn geregistreerd zonder opgave van een Sponsorcode; (ii) nieuwe VIP-klanten die zijn geregistreerd zonder dat er een PBS-cookie op hun computer of ander elektronisch apparaat is opgeslagen; en (iii) Gastklanten zonder VIP-registratieaccount, zoals dit op enig moment mocht komen te luiden en mocht worden gepubliceerd op de website van Oriflame.

 

CONTACT

 

Voor vragen of problemen in verband met de website van Oriflame of deze PBS-voorwaarden kunt u een e-mail sturen naar NLinfo@oriflame.com of ons bellen op 088-1300100.