Ga door naar belangrijkste inhoud Ga door naar hoofdmenu Ga door naar zoeken

Beleid Ethische Code en Gedragsregels

 

Het is belangrijk dat u de Ethische Code (de “Code”) en Gedragsregels (de “Regels”) van Oriflame leest, omdat ze integraal deel uitmaken van de voorwaarden van het inschrijfformulier voor Beautyklanten.
Alle Oriflame
Beautyklanten moeten handelen in overeenstemming met de Code en de Regels, en met alle wijzigingen hierin die in de nieuwsbrief of op andere wijze zijn gecommuniceerd aan de Oriflame Beautyklant.

 

Oriflame behoudt zich het recht voor om op enig moment en met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van een Oriflame Beautyklant te beëindigen als hij/zij onjuiste informatie heeft verstrekt op het inschrijfformulier of niet handelt in overeenstemming met de Code of de Regels. In dit geval verliest de Beautyklant alle rechten en privileges die gepaard gaan met het lidmaatschap, waaronder het netwerk. De Code en Regels zijn er om u te beschermen en te garanderen dat alle Oriflame Beautyklanten voldoen aan dezelfde hoge standaarden. In lijn met de ethische standaarden van Oriflame wordt er van Oriflame Beautyklanten verwacht dat ze werken in overeenstemming met de wettelijke vereisten van het land waarin ze werken met Oriflame, zelfs wanneer bepaalde verplichtingen niet opgenomen zijn in de Code of de Regels.

 

DE ETHISCHE CODE VAN ORIFLAME

Als Oriflame Beautyklant verklaar ik dat ik mijn Oriflame werkzaamheden verricht in overeenstemming met het volgende.

 


1. Ik leef de Regels na zoals omschreven in dit officiële Oriflame Beleid en in andere officiële documenten van Oriflame. Ik let hierbij niet alleen op wat letterlijk geschreven staat in de Regels, maar ook op de achterliggende gedachte.

2. Wanneer ik zakendoe met mensen die ik tegenkom in mijn rol als Oriflame Beautyklant, probeer ik dat altijd te doen op een manier die ik zelf ook prettig zou vinden.

3. Ik presenteer de producten, zakelijke kansen, gerelateerde trainingen en andere kansen en voordelen van Oriflame aan mijn klanten op eerlijke, waarheidsgetrouwe wijze. In zowel gesproken als geschreven communicatie doe ik alleen uitspraken in verband met producten, inkomenskansen en andere kansen die onderbouwd worden door de officiële Oriflame documenten (waaronder Bijlage 1).

4. Ik ben beleefd en bied snelle service, zowel bij het ontvangen van bestellingen van mijn klanten als bij het afhandelen van klachten. Ik volg de procedures die zijn uiteengezet in de officiële Oriflame documenten over het vervangen van producten.

5. Ik accepteer de verschillende voorgeschreven verantwoordelijkheden van Oriflame Beautyklant (en die van Sponsor en Manager (en daarboven) wanneer ik die niveaus behaal) en draag deze uit zoals uiteengezet in de officiële Oriflame documenten.

 

6. Ik handel op de meest integere, eerlijke en verantwoordelijke wijze.

7. Ik gebruik in geen enkel geval het Oriflame netwerk om producten of diensten aan te bieden die niet goedgekeurd zijn door Oriflame. Ik respecteer de distributiemethode waarbij producten direct naar de klant gaan, en verkoop dus geen producten via een detailhandelszaak van welke aard dan ook.

8. Ik respecteer de wet- en regelgeving van het land waarin ik werk met Oriflame, evenals die van de landen waarin ik opereer bij het opbouwen van een internationale groep.

9. Ik begrijp dat het naleven van deze Code en de Regels een voorwaarde is van mijn lidmaatschap bij Oriflame.

DE GEDRAGSREGELS VAN ORIFLAME

1. DEFINITIES

A.Oriflame Beautyklant” omvat in dit document alle Oriflame Beautyklanten, ongeacht wat hun titel of niveau is (inclusief Managers en hoger).

B. “Personal Beauty Store” verwijst naar een website die ontwikkeld is en gehost wordt door Oriflame voor Oriflame Beautyklanten in bepaalde markten.

C. “Oriflame” refereert in dit document aan de lokale Oriflame entiteit waar u uw inschrijfformulier voor Beautyklanten hebt ingevuld, tenzij anders aangegeven.

D. “Lijn van sponsorschap” omvat de Oriflame Beautyklant, zijn/haar Sponsor, enzovoorts, eindigend met Oriflame.

E. “Persoonlijke groep” refereert aan alle Oriflame Beautyklanten die direct en indirect door een Oriflame Beautyklant worden gesponsord in hun eigen groep, exclusief de direct gesponsorde 21% Beautyklanten of hun downline.

F. “Groep” refereert aan de gehele downline, inclusief 21% Oriflame Beautyklanten en hun downline.

G. “Oriflame documenten” omvatten het Succesplan (waarin dit beleid is opgenomen), de productbrochures, de Oriflame starterkit, de nieuwsbrief en alle andere informatie die geprint is of gepubliceerd is op de officiële website van Oriflame.

H. “Sponsor” betekent de persoon die iemand nieuws introduceert als Beautyklant.

Woorden die beginnen met een hoofdletter maar die hierin niet gedefinieerd zijn, hebben dezelfde definitie als in de vorige secties van het Succesplan.

 

2. LIDMAATSCHAP

2.1 Om Oriflame Beautyklant te worden, geldt over het algemeen dat de kandidaat gesponsord moet worden door een bestaande geregistreerde Oriflame Beautyklant. In bepaalde omstandigheden kan Oriflame een nieuwe Oriflame Beautyklant toewijzen aan een bepaald netwerk.

2.2 Een individu kan slechts één lidmaatschap hebben bij Oriflame, direct of indirect. Een indirect lidmaatschap is bijvoorbeeld een lidmaatschap door middel van het bezitten van aandelen in een bedrijf dat geregistreerd staat als Oriflame Beautyklant.

2.3 Oriflame behoudt zich het recht voor om een inschrijving of herinschrijving te weigeren.

2.4 Een individu moet de leeftijd hebben bereikt waarop hij/zij rechtsbevoegd is om Oriflame Beautyklant te worden. Oriflame kan naar eigen oordeel andere individuen goedkeuren als Beautyklant met de schriftelijke toestemming van de voogd.

2.5 Lidmaatschap wordt alleen verstrekt aan individuen of aan bedrijven of samenwerkingsverbanden met beperkte aansprakelijkheid waarbij de partijen ofwel echtgenoten zijn, ofwel ouder en kind/kinderen in een door Oriflame goedgekeurd bedrijfsoverdrachtsproces. Een wettelijke entiteit moet de naam noemen van de persoon die geautoriseerd is om namens de entiteit te handelen, en moet eveneens eventuele limitaties in zijn/haar autorisatie benoemen. Partners hebben dezelfde mate van aansprakelijkheid en Oriflame kan een of beide partijen aansprakelijk stellen in het geval van wanbetaling.

2.6 Oriflame Beautyklanten kunnen het lidmaatschap beëindigen binnen 30 dagen na de inschrijving (of langer wanneer de lokale wetgeving dat voorschrijft). In dit geval worden de aan Oriflame betaalde bedragen voor het lidmaatschap en bedragen voor andere vereiste startersmaterialen en -producten terugbetaald.

2.7 De Oriflame Beautyklant kan het lidmaatschap te allen tijde beëindigen na 30 dagen na de inschrijving door Oriflame hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. In zulke gevallen is Oriflame niet verplicht om de bedragen genoemd in 2.6 hierboven terug te betalen, afgezien van eventuele vergoedingen die in de 30 dagen voorafgaand aan de beëindiging door de Beautyklant betaald zijn om Beautyklant te kunnen blijven.

2.8 Het lidmaatschap van een Oriflame Beautyklant verloopt een jaar na de inschrijving.

2.9 Het lidmaatschap kan worden verlengd door de jaarlijkse vergoeding te betalen die opgenomen is in de eerste factuur die Beautyklanten ontvangen een jaar na de inschrijving.

2.10 Als de echtgenoot/echtgenote van een Oriflame Beautyklant ook Oriflame Beautyklant wil worden, moeten beide echtgenoten samen gesponsord worden onder hetzelfde lidmaatschap (als bedrijf of samenwerkingsverband met beperkte aansprakelijkheid) of afzonderlijk onder de echtgenoot/echtgenote die als eerste Oriflame Beautyklant is geworden. Als de echtgenoot/echtgenote zich inschrijft onder een apart lidmaatschap, worden eventuele geldbedragen die deze echtgenoot/echtgenote verdient afgetrokken van een hoger geldbedrag dat de echtgenoot/echtgenote die zich als eerste inschreef verdiend heeft – als een dergelijke geldprijs om wat voor reden dan ook het gevolg is van de beëindiging van het lidmaatschap van de echtgenoot/echtgenote die zich als tweede heeft ingeschreven.

2.11 Voormalige Oriflame Beautyklanten (of echtgenoten van voormalige Oriflame Beautyklanten) kunnen in aanmerking komen voor een nieuw lidmaatschap onder de volgende voorwaarden:

a) Er zijn minstens zes maanden verstreken sinds het vorige lidmaatschap door de Oriflame Beautyklant is beëindigd (tenzij anders overeengekomen met Oriflame).

b) In de nieuwe inschrijving moet worden vermeld dat de inschrijving plaatsvindt onder deze voorwaarden.

c) Een voormalige Oriflame Beautyklant kan zich direct opnieuw inschrijven als Beautyklant zonder te vermelden dat hij/zij een voormalig Oriflame Beautyklant is, als hij/zij minstens 12 maanden inactief is geweest na beëindiging van het lidmaatschap waarbij de beëindiging het gevolg was van het niet verlengen van het lidmaatschap.

2.12 Oriflame heeft het recht om het lidmaatschap van een Oriflame Beautyklant te beëindigen als gevolg van het niet naleven van de Ethische Code en/of de Gedragsregels.

2.13 Oriflame behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van een Oriflame Beautyklant van maximaal 12 maanden onmiddellijk te beëindigen in het geval van overtreding van de Regels.


3. DE LIJNEN VAN SPONSORSCHAP

3.1 Oriflame Beautyklanten kunnen zich alleen opnieuw inschrijven onder een andere lijn van sponsorschap als ze hun lidmaatschap beëindigen en zich in overeenstemming met 2.11 opnieuw inschrijven. Als ze zich wel uitschrijven, raken ze hun hele Groep kwijt en wordt deze teruggeplaatst naar hun oorspronkelijke Sponsor.

3.2 De overname van een lidmaatschap door een andere persoon is alleen mogelijk in bijzondere gevallen en geheel naar inzicht van Oriflame.

3.3 Oriflame Beautyklanten die hun lidmaatschap willen overdragen kunnen dat doen, maar alleen aan hun dichtstbijzijnde familieleden (naar inzicht van Oriflame). In dit geval moet er een brief worden gestuurd naar Oriflame met het verzoek voor een overname van lidmaatschap. Oriflame Beautyklanten die hun lidmaatschap onder deze regel hebben overgedragen, kunnen opnieuw in aanmerking komen voor een lidmaatschap als er minstens zes maanden zijn verstreken sinds de overname van hun vorige lidmaatschap.

3.4 In het geval van het overlijden van een Oriflame Beautyklant zal het lidmaatschap binnen drie maanden na het overlijden worden beëindigd, op voorwaarde dat er geen verzoek voor overname van het lidmaatschap is ingediend door nabestaanden in overeenstemming met 6.4. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden alle openstaande betalingen aan de overledene betaald aan de geautoriseerde erfgenaam/erfgenamen van de Oriflame Beautyklant. Oriflame behoudt zich het recht voor om als voorwaarde van de betaling te vragen om documenten die de autorisatie van de erfgenaam/erfgenamen bewijzen.

3.5 Overname van een Groep of deel van een Groep is niet toegestaan.

 

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN EEN BEAUTYKLANT

Algemene verantwoordelijkheden

4.1 Oriflame Beautyklanten werken in overeenstemming met alle wet- en regelgeving en gedragscodes die van toepassing zijn op hun lidmaatschap, inclusief belastingwetgeving en regels met betrekking tot de belastingadministratie en -aangifte. Oriflame Beautyklanten zullen niet handelen op een manier die hen of Oriflame in diskrediet brengt.

4.2 Oriflame Beautyklanten moeten de juiste maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie van klanten, potentiële klanten en andere Oriflame Beautyklanten beschermd wordt in overeenstemming met de lokale van toepassing zijnde privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

Verantwoordelijkheden richting klanten

4.3 Oriflame Beautyklanten gebruiken geen misleidende of oneerlijke verkooptechnieken.

4.4 Vanaf het eerste contact met een klant stelt de Oriflame Beautyklant zichzelf voor en licht hij/zij toe waarom hij/zij de klant benadert of wat het doel van de gelegenheid is. De Oriflame Beautyklant is volledig transparant over zijn/haar identiteit als Oriflame Beautyklant in alle gerelateerde communicatie, via e-mail, een website, sociale media, etc. De Oriflame Beautyklant geeft zijn/haar naam en contactinformatie en vermeldt dat hij/zij geen officiële vertegenwoordiger is van Oriflame. Het woord ”Onafhankelijke” wordt altijd voor ”Oriflame Beautyklant”, “Oriflame Adviseuse” of “Oriflame Manager” geplaatst in communicatie zoals e-mailhandtekeningen, bedrijfskaartjes, websites en sociale media.

4.5 Oriflame Beautyklanten bieden hun klanten accurate productinformatie en -demonstraties en informatie over prijzen, en – indien van toepassing – over kredietvoorwaarden; betalingsvoorwaarden; de afkoelingsperiode, inclusief het retourbeleid; garantievoorwaarden; service na verkoop; en leveringstermijnen. Oriflame Beautyklanten beantwoorden alle vragen van klanten op duidelijke, begrijpelijke wijze.

4.6 Met betrekking tot claims over de doeltreffendheid van producten gebruiken Oriflame Beautyklanten alleen mondelinge of geschreven claims die door Oriflame geautoriseerd zijn.

4.7 Bij alle productverkoop aan klanten bieden Oriflame Beautyklanten de klant een productbestelformulier waarin de volgende gegevens zijn opgenomen: de bedrijfsnaam Oriflame, de Oriflame Beautyklant die de verkoop doet met naam, adres en telefoonnummer, alle materiële voorwaarden van de verkoop, de productgarantievoorwaarden, details en beperkingen van service na verkoop, de geldigheidsperiode van de productgarantie en de tevredenheidsgarantie voor de klant.

4.8 Oriflame Beautyklanten maken geen gebruik van getuigenissen of onderschrijvingen die ongeautoriseerd, onwaar, verouderd of op andere wijze niet van toepassing zijn, geen verband hebben met de aanbieding of misleidend kunnen zijn voor de klant.

4.9 Oriflame Beautyklanten maken geen misleidende vergelijkingen. Vergelijkingen moeten gebaseerd zijn op feiten die onderbouwd kunnen worden. Oriflame Beautyklanten laten zich niet op negatieve wijze uit over andere bedrijven of producten, direct of indirect. Oriflame Beautyklanten maken geen misbruik van de goodwill die verbonden is aan de naam en het logo van een ander bedrijf of product.

4.10 Oriflame Beautyklanten geven hun klanten de mogelijkheid om een bestelling te annuleren binnen de van toepassing zijnde afkoelingsperiode en reeds geleverde producten te retourneren die nog als nieuw verkocht kunnen worden. Wanneer een klant zich beroept op de tevredenheidsgarantie, biedt de Oriflame Beautyklant de klant de keuze tussen een volledige vergoeding van de aankoopprijs of vervanging door hetzelfde of een ander Oriflame product met dezelfde prijs. De afkoelingsperiode en Oriflame tevredenheidsgarantie moeten duidelijk gecommuniceerd worden naar klanten.

4.11 De Oriflame Beautyklant neemt persoonlijk, telefonisch of elektronisch contact op met de klant op redelijke wijze en binnen redelijke tijden om overlast te voorkomen. De Oriflame Beautyklant staakt het demonstreren of presenteren van producten als de klant daarom vraagt.

4.12 De informatie die de Oriflame Beautyklant met de klant deelt, wordt op heldere en begrijpelijke wijze gecommuniceerd, rekening houdend met de beginselen van goede trouw bij handelstransacties en de beginselen inzake de bescherming van klanten die op basis van de landelijke wetgeving niet in staat zijn toestemming te geven, zoals minderjarigen.

4.13 Oriflame Beautyklanten maken geen misbruik van het vertrouwen van individuele consumenten, respecteren het gebrek aan commerciële ervaring bij klanten en maken geen misbruik van de leeftijd, een ziekte, een mentale of fysieke beperking, goedgelovigheid, onbegrip of het niet begrijpen of beheersen van de taal.

4.14 Oriflame Beautyklanten halen iemand niet over om producten aan te schaffen met het argument dat de klant de aankoopprijs terug kan verdienen door potentiële klanten voor vergelijkbare producten te werven voor de Oriflame Beautyklant, als een dergelijke terugverdienbelofte gebaseerd is op gebeurtenissen die nog niet hebben plaatsgevonden.

4.15 Oriflame Beautyklanten handelen klantbestellingen tijdig af.

Verantwoordelijkheden richting andere Oriflame Beautyklanten

4.16 Oriflame Beautyklanten pakken geen potentiële nieuwe klanten af van andere Oriflame Beautyklanten en benaderen geen Oriflame Beautyklanten in de lijn van sponsorschap van een andere Oriflame Beautyklant.

4.17 Oriflame Beautyklanten geven geen misleidend beeld van de actuele of potentiële verdiensten van Oriflame Beautyklanten. Voorstellingen van inkomsten en verkoopcijfers moeten: (a) waarheidsgetrouw zijn, accuraat, en gepresenteerd op een manier die niet onwaar of misleidend is, en (b) gebaseerd zijn op gedocumenteerde en onderbouwde feiten in de relevante markt. Potentiële Oriflame Beautyklanten moeten: (c) erop worden gewezen dat verkoopcijfers variëren van persoon tot persoon en afhangen van de vaardigheden van de verkoper, de tijd en energie die de verkoper erin steekt en andere factoren; en (d) genoeg informatie ontvangen om een redelijk en waarheidsgetrouw beeld te kunnen vormen van de inkomenskansen.

4.18 Oriflame Beautyklanten brengen geen kosten in rekening bij andere Beautyklanten of potentiële Beautyklanten voor materialen of diensten die niet door Oriflame zijn ontwikkeld of goedgekeurd, met uitzondering van kosten die het directe gevolg zijn van niet-verplichte trainingen of meetings die door de Oriflame Beautyklant uitgevoerd of georganiseerd worden.

Alle marketingmaterialen ontwikkeld door Beautyklanten moeten voldoen aan de richtlijnen van Oriflame. Oriflame Beautyklanten die goedgekeurde, wettelijk toegestane promotionele materialen of trainingsmaterialen verkopen aan andere Oriflame Beautyklanten: (i) bieden alleen materialen aan die voldoen aan dezelfde standaarden als het materiaal van Oriflame, (ii) mogen het aanschaffen van dergelijke materialen geen vereiste maken voor andere Oriflame Beautyklanten; (iii) bieden dergelijke materialen aan voor een redelijke en eerlijke prijs, zonder een aanzienlijk winstpercentage voor de Oriflame Beautyklant, gelijkwaardig aan vergelijkbaar materiaal dat over het algemeen beschikbaar is op de markt; en (iv) bieden een geschreven retourbeleid die hetzelfde is als het retourbeleid van Oriflame.

4.19 Oriflame Beautyklanten nemen alleen contact op met andere Beautyklanten op redelijke wijze en binnen redelijke tijden om overlast te voorkomen.

4.20 Oriflame hanteert geen minimale bestelwaarde, zowel in aantal producten als in bedrag. Ook Oriflame Beautyklanten dwingen mensen die hij/zij sponsort om namens hem/haar te bestellen niet om minimale hoeveelheden te bestellen of een productvoorraad te hebben. Alle Oriflame Beautyklanten kunnen alle hoeveelheden direct bij Oriflame bestellen, maar afhankelijk van de grootte van de bestelling kunnen er bestel- en behandelkosten aan de bestelling verbonden zijn. De individuele Oriflame Beautyklant schat zelf in of hij/zij producten op voorraad wil hebben op basis van de verwachte verkoop/consumptie. Oriflame Beautyklanten zullen andere Oriflame Beautyklanten niet vragen of aanmoedigen om onredelijke hoeveelheden producten of verkooptools aan te schaffen. Oriflame Beautyklanten houden niet meer producten op voorraad dan hij/zij verwachten te kunnen verkopen of gebruiken.

4.21 Oriflame Beautyklanten gebruiken het Oriflame netwerk niet voor het verkopen van materialen of producten die niet officieel zijn goedgekeurd door Oriflame en die niet in lijn zijn met het beleid en de procedures van Oriflame.

4.22 Oriflame Beautyklanten zullen niet systematisch proberen directe verkopers van een ander bedrijf te werven.

4.23 Oriflame Beautyklanten laten zich niet op oneerlijke en negatieve wijze uit over andere bedrijven en hun producten, verkoop- en marketingplan of andere aspecten.

4.24 Oriflame Beautyklanten zijn niet in dienst van Oriflame. Bij het vertellen over de zakelijke kansen bij Oriflame maakt de Oriflame Beautyklant duidelijk dat hij/zij onafhankelijk werkt met Oriflame en dat Beautyklanten nooit in dienst zijn van Oriflame.

4.25 Oriflame Beautyklanten hebben niet het recht om namens Oriflame verplichtingen op zich te nemen. In het geval van kosten of schadevergoedingen door het niet naleven van deze Regels zullen zij Oriflame schadeloosstellen.

4.26 Oriflame Beautyklanten plaatsen geen bestellingen uit naam van een andere Oriflame Beautyklant zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van die Oriflame Beautyklant.

4.27 Bij het opbouwen van hun Persoonlijke Groep zorgen Oriflame Beautyklanten ervoor dat alle nieuwe Oriflame Beautyklanten zich houden aan de kredietvoorwaarden, indien die van toepassing zijn.

4.28 Wanneer een Oriflame Beautyklant Sponsor wordt, zal hij/zij zijn/haar persoonlijk gesponsorde Oriflame Beautyklanten trainen en motiveren.

4.29 Oriflame Beautyklanten nemen niet deel aan wat voor interviews dan ook die gaan over of verwijzen naar Oriflame via televisie, internet, radio, tijdschriften etc., en maken geen gebruik van mediareclame (waaronder virale reclame via sms, internet etc.) met als doel zijn/haar Oriflame bedrijf te promoten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oriflame.

4.30 De Oriflame Beautyklant neemt geen deel aan gesprekken op sociale media waarin Oriflame op onjuiste wijze wordt neergezet of waarin onjuiste of misleidende informatie over Oriflame, de producten of diensten wordt gegeven, of die in het algemeen schadelijk kunnen zijn voor de reputatie van Oriflame (zie de 10 Gouden Regels voor Sociale Media).

 

5. ANDERE BELEIDSLIJNEN EN REGELS

5.1. Er bestaan geen exclusieve territoria of franchises onder het Oriflame beleid. Geen enkele Oriflame Beautyklant heeft de autoriteit om dergelijke territoria of franchises toe te wijzen, te verkopen of over te dragen. Alle Oriflame Beautyklanten hebben het recht om zaken te doen in elk gebied van het land waarin ze geregistreerd zijn.

5.2 De Oriflame Beautyklant respecteert dat Oriflame in bepaalde landen actief is en niet in alle landen, en handelt te allen tijde in lijn met de in die landen van toepassing zijnde regels omtrent productveiligheid, productregistratie, import en andere regels die van toepassing zijn op de verkoop. Oriflame is niet verantwoordelijk voor schade, conflicten of claims als gevolg van verkoop door Oriflame Beautyklanten in andere landen waarin Oriflame niet actief is. In zulke gevallen houdt Oriflame de Oriflame Beautyklant volledig aansprakelijk.

5.3 Oriflame Beautyklanten zijn onafhankelijk van Oriflame. De enige titel die ze mogen gebruiken op bedrijfskaartjes, ander geprint materiaal of in e-mailcommunicatie is “Onafhankelijke Beautyklant”, “Onafhankelijke Oriflame Beautyklant”, “Onafhankelijke Adviseuse” of “Onafhankelijke Oriflame Adviseuse”, en indien van toepassing “Onafhankelijke Manager” of “Onafhankelijke Oriflame Manager”.

 

5.4 Promotionele materialen, de Personal Beauty Store en apps van Oriflame kunnen als voorgeschreven worden gebruikt zonder expliciete toestemming. Oriflame Beautyklanten mogen geen website of pagina registreren met een domeinnaam waar “Oriflame” in voorkomt.

Oriflame Beautyklanten kunnen klanten verwijzen naar officiële Oriflame websites, blogs, etc. Oriflame behoudt zich het recht voor om materiaal dat gepubliceerd gaat worden op voorhand goed te keuren. Het onlinebeleid voor Oriflame Beautyklanten wordt in meer detail toegelicht in het Onlinebeleid voor Beautyklanten (Bijlage 2).

5.5 Het Oriflame merk, de bedrijfsnaam en logo’s zijn eigendom van Oriflame Cosmetics AG en mogen niet door de Oriflame Beautyklant worden gebruikt, in geprint materiaal of gepubliceerd op het internet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oriflame. Indien deze toestemming gegeven is door Oriflame, moeten het merk en de logo’s precies zo gebruikt worden als wordt voorgeschreven in de richtlijnen van Oriflame.

5.6 Oriflame Beautyklanten mogen geen items vervaardigen of op andere wijze verkrijgen van een andere bron dan Oriflame waarop het Oriflame merk of Oriflame logo’s zijn geprint of afgebeeld, tenzij Oriflame daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

5.7 Al het geprinte materiaal, video’s, afbeeldingen en ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen door niemand geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, in geprint materiaal of gepubliceerd op het internet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oriflame. Wanneer materiaal met auteursrechten op rechtmatige wijze wordt gebruikt, is het verplicht om de auteursrechten van Oriflame hier op duidelijke, eenduidige wijze bij te vermelden.

5.8 Het is niet toegestaan dat Oriflame Beautyklanten Oriflame producten demonstreren, tonen of verkopen aan of via detailhandelszaken, webshops of veilingplatforms zoals eBay. Er mogen geen officiële Oriflame documenten verkocht of getoond worden via zulke detailhandelszaken. Zaken die technisch gezien geen detailhandelszaken zijn, zoals schoonheidssalons, mogen wel gebruikt worden om de producten te tonen, maar niet om ze te verkopen.

5.9 De inhoud van de Oriflame website zoals tekst, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en programmering zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oriflame.

5.10 Kosten voor trainingen. Adviseuses mogen geen kosten in rekening brengen voor online trainingen en webinars, afgezien van de directe kosten van het houden van het evenement.


5.11. Online verkopen. Adviseuses mogen Oriflame producten online alleen verkopen via goedgekeurde Oriflame applicaties, zoals hun Personal Beauty Store.
Adviseuses mogen Oriflame producten niet verkopen via retailwebsites of online platforms zoals Marktplaats.

5.12 Spammen (gebruikmaken van elektronische berichtensystemen om willekeurig ongevraagde massaberichten te versturen) is streng verboden. Oriflame Beautyklanten beperken het aantal promotionele e-mails dat verstuurd wordt naar klanten, zodat individuele ontvangers niet meer dan één bericht per week ontvangen. Deze berichten mogen niet worden verstuurd namens Oriflame; de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt dan ook bij de verzender.

5.13 Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan om wijzigingen aan te brengen in verpakkingen of labels van producten. Oriflame producten mogen alleen worden verkocht in hun originele verpakking.

5.14 De Oriflame producten zijn niet schadelijk of gevaarlijk als ze worden gebruikt zoals bedoeld en in overeenstemming met de gebruiksinstructies. Oriflame heeft een productaansprakelijkheidsverzekering voor alle Oriflame producten. De verzekering dekt letsel of schade als gevolg van een gebrekkig product, maar dekt geen onzorgvuldig of onjuist gebruik van de producten.

5.15 Oriflame behoudt zich het recht voor om op elk gegeven moment achterstallige facturen af te trekken van een Commissie of Bonus die aan de Oriflame Manager wordt betaald.5

5.16 Oriflame heeft het recht om de prijzen en het productaanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Oriflame geeft geen Commissie, Bonus of andere compensatie voor verliezen als gevolg van prijswijzigingen, een veranderend productaanbod of producten die niet op voorraad zijn.

5.17 Indien dit wordt verzocht bij beëindiging van de relatie tussen Beautyklant en Oriflame, stemt Oriflame ermee in om:

(a) producten terug te kopen van de Beautyklant. Oriflame betaalt het bedrag alleen terug onder de volgende voorwaarden:
- de producten moeten worden geretourneerd binnen 12 maanden na de datum van aankoop, en
- 90% van het oorspronkelijke netto bedrag wordt terugbetaald, na aftrek van een
commissie, bonus of geldprijs betaald aan het netwerk, en
- de geretourneerde items moeten passen in het huidige verkoopbare Oriflame aanbod, inclusief door Oriflame geproduceerd promotioneel materiaal, verkooptools of kits.

 

Voor de toepassing van deze clausule (a) zijn items die passen in het huidige verkoopbare Oriflame aanbod, producten:
- die niet gebruikt of geopend zijn of waar anderszins mee is geknoeid, en
- waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken, en
- die nog door Oriflame verkocht worden in de brochures.

 

5.18 Als een Oriflame Beautyklant op welke manier dan ook wettelijk of anderszins betrokken is bij een geschil of activiteit die betrekking kan hebben of een negatieve invloed kan hebben op Oriflame of de reputatie van Oriflame, moet de Beautyklant Oriflame daar onmiddellijk van op de hoogte stellen.

5.19 Oriflame behoudt zich het recht voor om het Oriflame Succesplan, de kwalificatiecriteria of de Code en Regels met onmiddellijke ingang uit te breiden of te wijzigen.

6. RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN MANAGERS EN HOGER

In aanvulling op de algemene regels hierboven die gelden voor alle Oriflame Beautyklanten, gelden de volgende regels specifiek voor Managers en hoger. Bij overtreding van een of meerdere van deze regels zal de status als Manager (en hoger) en onderliggende privileges – inclusief eventuele bijbehorende vergoedingen - onmiddellijk worden ingetrokken, en kan het lidmaatschap zelfs beëindigd worden.

6.1 Als Manager (en hoger) dient u de Beautyklanten uit uw Persoonlijke Groep gedurende elke Brochureperiode te ondersteunen door:

a) Uw Persoonlijke Groep continu te blijven werven en ontwikkelen.

b) De leden uit uw Persoonlijke Groep te ondersteunen, begeleiden en motiveren.

c) Periodieke meetings te organiseren om te trainen, motiveren, doelen te stellen en te reflecteren.

d) De Oriflame Beautyklanten in uw downline te blijven trainen, zodat ze hun Oriflame werkzaamheden zo goed mogelijk uit kunnen voeren.

e) Regelmatig en goed te communiceren over data en locaties voor meetings, productnieuws, trainingssessies, etc.

f) Deel te nemen aan alle seminars en meetings die door Oriflame worden georganiseerd.

g) De Code en Regels te handhaven en zelf na te leven.

h) Deel te nemen aan zakelijke meetings met Oriflame waarvoor u uitgenodigd wordt door de Salesmanager van uw gebied.

6.2 Een Director (of hoger) mag geen vertegenwoordiger (en/of lid) zijn van een ander bedrijf in de directe verkoop.

6.3 Als de echtgenoot/echtgenote van een Manager (of hoger) vertegenwoordiger en/of lid is van een ander bedrijf in de directe verkoop, is het niet toegestaan dat die echtgenoot/echtgenote deelneemt aan Oriflame meetings en evenementen. De activiteiten van die echtgenoot/echtgenote moeten gescheiden blijven van Oriflame. Managers (en hoger) moeten Oriflame ervan op de hoogte stellen als hun echtgenoot/echtgenote vertegenwoordiger of lid is van een ander bedrijf in de directe verkoop.

6.4 In het geval van het overlijden van een Manager (en hoger) kan een nabestaande het lidmaatschap overnemen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Er moet binnen 3 maanden na de datum van overlijden een schriftelijk verzoek zijn ingediend voor overname van het lidmaatschap. Wanneer er binnen deze tijd geen verzoek wordt ingediend, wordt het lidmaatschap beëindigd. De contractueel begunstigde van het lidmaatschap moet instemmen met de algemene voorwaarden voor Oriflame Beautyklanten.

6.5 Managers (en hoger) moeten van tijd tot tijd aanvullende regels of instructies volgen die schriftelijk door Oriflame worden gecommuniceerd.

7. KLACHTAFHANDELINGSPROCEDURE

Klachten die voortkomen uit een overtreding van de Ethische Code of de Gedragsregels, moeten worden gericht aan de lokale Oriflame verkooporganisatie en/of de Managing Director van het Oriflame bedrijf dat actief is in het betreffende land. De afdeling klachtafhandeling wordt aangestuurd door de Managing Director van het lokale Oriflame bedrijf.


 


 

Bijlage 1

Communicatierichtlijnen
WAT U WEL MOET DOEN BIJ HET BENADEREN VAN EEN KLANT/POTENTIEEL ORIFLAME LID:

 • WEL: Uzelf en Oriflame identificeren
 • WEL: Uitleggen waarom u diegene benadert en welke soort producten Oriflame aanbiedt
 • WEL: Vragen op eerlijke, waarheidsgetrouwde en begrijpelijke manier proberen te beantwoorden
 • WEL: Alleen productuitspraken doen die door Oriflame zijn geautoriseerd. Wijs je contact op de Oriflame website, zodat hij/zij meer over de producten en voordelen kan lezen
 • WEL: Respect hebben voor zijn/haar privacy en andere persoonlijke factoren (tijd, plaats, leeftijd en fysieke toestand)
 • WEL: Stoppen met uitleggen (en vertrekken) als daarom gevraagd wordt
 • WEL: Persoonlijke gegevens van klanten of potentiële klanten alleen verzamelen en/of opslaan als dat nodig is. Let op dat u voorzichtig bent met persoonlijke gegevens en deze beschermt zoals voorgeschreven door de plaatselijke wet- en regelgeving omtrent privacy en bescherming persoonsgegevens
 • WEL: Bij het verkopen van Oriflame producten:
  • de klant informeren over de juiste prijs van de producten, betalingsvoorwaarden en leveringsdata
  • de klant een geschreven bestelformulier geven bij de verkoop
  • de klant informeren over zijn/haar afkoelingsperiode om een bestelling te annuleren binnen een bepaalde tijd en over het recht op terugbetaling voor geleverde producten die opnieuw te verkopen zijn als nieuw
  • de productgaranties, service na verkoop en klachtafhandelingsprocedures van Oriflame toelichten
 • WEL: Bij het presenteren aan potentiële nieuwe Beautyklanten:
  • Ze informeren dat de daadwerkelijke inkomsten en verkoop variëren van persoon tot persoon en afhangen van de vaardigheden van de verkoper, de tijd en de energie die erin gestoken wordt en andere factoren
  • Ze genoeg en de juiste informatie geven, zodat ze een redelijk beeld kunnen vormen van de inkomenskansen

Voel u vrij om uw contact erop te wijzen dat Oriflame een gerenommeerd bedrijf is in de directe verkoop met de focus op de ontwikkeling van innovatieve producten op een duurzame manier. Oriflame biedt hoogwaardige producten en de mogelijkheid om een bedrijf op te bouwen. De zakelijke kansen bieden een onafhankelijke, leuke en flexibele manier om meer geld te verdienen en ondertussen te werken aan vaardigheden en zelfvertrouwen.

WAT U NIET MOET DOEN BIJ HET BENADEREN VAN EEN KLANT/EEN POTENTIEEL ORIFLAME LID:

 • NIET: Erop aandringen dat klanten zich inschrijven. Het is niet erg als ze dat niet doen; als u zich professioneel gedraagt en ze op prettige wijze hebt benaderd, komen ze misschien alsnog bij u terug
 • NIET: Overdrijven bij het aanprijzen van een product. Vertel eerlijk over uw eigen ervaring met een product en verwijs altijd naar de productinformatie die bij het product geleverd wordt of door het bedrijf wordt verstrekt
 • NIET: Overdrijven over:
  • het gebruik, de eigenschappen en de voordelen van de Oriflame producten
  • de zakelijke kansen die Oriflame biedt (bijvoorbeeld qua tijd en moeite om bepaalde niveaus te behalen, verwachte bedragen die iemand per niveau kan verdienen en hoe makkelijk en waarschijnlijk het is dat iemand succes zal hebben – onthoud goed: het hangt allemaal af van hoeveel tijd en moeite iemand bereid is in zijn/haar persoonlijke vaardigheden te steken!)
  • uw eigen succes en ervaringen met Oriflame, of het succesverhaal van een ander gebruiken dat onjuist of misleidend is
 • NIET: Liegen of misleiden, agressief, opdringerig of respectloos zijn
 • NIET: Voor uw contact verzwijgen dat u zijn/haar vraag niet of niet met zekerheid kunt beantwoorden, contact opnemen met de klantenservice om de vraag te verduidelijken en hem/haar vervolgens het juiste antwoord geven
 • NIET: De persoonlijke gegevens van klanten, andere Oriflame Beautyklanten en potentiële Oriflame leden op onjuiste wijze of zonder de benodigde autorisatie gebruiken
 • NIET: Vergelijkingen maken met andere bedrijven die niet gebaseerd zijn op feiten die onderbouwd of geverifieerd kunnen worden
 • NIET: De reputatie van een ander bedrijf op oneerlijke wijze beschadigen of op systematische wijze het salesteam van een ander bedrijf proberen te werven
 • NIET: Iemand overhalen om producten aan te schaffen met het argument dat diegene de aankoopprijs terug kan verdienen door andere klanten aan u door te verwijzen voor vergelijkbare doeleinden

 

Bijlage 2
Onlinebeleid voor Beautyklanten


 

1. ACHTERGROND

Dit beleid is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop Oriflame Beautyklanten zichzelf kunnen presenteren op het internet zonder activiteiten van Oriflame om de merkbekendheid te vergroten te hinderen of wetten, regels of overeenkomsten over auteursrechten te overtreden.

2. ALGEMEEN

Oriflame biedt Beautyklanten de mogelijkheid om een Personal Beauty Store op te zetten, evenals verschillende centraal aangeboden tools om ze te helpen verkopen en de Oriflame producten en zakelijke kansen te promoten op het internet.


Tot op heden zijn deze applicaties de enige goedgekeurde digitale tools waarmee Oriflame Beautyklanten producten te koop aan kunnen bieden en afbeeldingen en logo’s kunnen tonen waar Oriflame rechten voor heeft.

Beautyklanten mogen websites beheren waarop ze communiceren over Oriflame, de producten en de zakelijke kansen, mits het duidelijk gecommuniceerd wordt dat deze websites geen officiële Oriflame websites zijn. Het moet te allen tijde duidelijk zijn van wie de website is, en relevante contactgegevens moeten duidelijk zichtbaar zijn.

Beautyklanten moeten hun eigen woorden gebruiken, en mogen alleen teksten van Oriflame gebruiken als ze duidelijk verwijzen naar de bron.

Beautyklanten mogen geen e-commerce websites hebben waarop producten worden verkocht, of anderszins handel bedrijven via e-commerce buiten de goedgekeurde Oriflame applicaties om.

3. DOMEINNAAM

Beautyklanten mogen geen domeinnamen registreren met het woord “Oriflame” erin. De Beautyklant creëert geen pagina of groep via sociale media met een naam of afbeelding die de consument het idee geeft dat de pagina een officiële Oriflame pagina of groep is:

4. DISCLAIMER

Beautyklanten die zelf websites beheren en daarop benoemen dat ze deel uitmaken van Oriflame, moeten ervoor zorgen dat ze duidelijk maken dat ze een van de volgende titels hebben:

a) Onafhankelijke Oriflame Adviseuse
b) Onafhankelijke Oriflame Manager

Deze informatie moet duidelijk op de startpagina worden weergegeven, evenals onder een disclaimer die op alle pagina’s van de website zichtbaar is. Naam en contactgegevens moeten genoemd worden op de website of in de accountgegevens waar het een pagina op sociale media betreft.

 

Als een Beautyklant een eigen website beheert die geen verband heeft met Oriflame, is dit beleid uiteraard niet van toepassing.

5. INHOUD EN REFERENTIES AAN ORIFLAME

Er mogen geen teksten van de officiële Oriflame website worden gepubliceerd onder de naam van de Beautyklant. Als een Beautyklant officiële teksten van een domein van Oriflame gebruikt op zijn/haar eigen website, moet dit duidelijk vermeld worden.

6. AFBEELDINGEN

Beautyklanten mogen geen afbeeldingen of bewegende afbeeldingen van een officiële Oriflame website publiceren op hun eigen website. Alle afbeeldingsmaterialen zijn auteursrechtelijk beschermd en alleen Oriflame heeft de rechten om deze te gebruiken. Beautyklanten hebben deze rechten niet.

-     Bewegende afbeeldingen, video’s etc.: mogen gedeeld worden indien beschikbaar. Bij gebruik van de deelfunctie wordt de bron automatisch vermeld.

-     Afbeeldingen van modellen of personen: mogen gedeeld worden indien beschikbaar. Bij gebruik van de deelfunctie wordt de bron automatisch vermeld.

-     Afbeeldingen van Oriflame producten: mogen gebruikt worden zonder de deelfunctie, mits de bron op zichtbare en duidelijke wijze vermeld wordt (bijvoorbeeld: “bron: www.oriflame.nl 2018”).

Claims van derden die gericht zijn aan Oriflame, worden doorverwezen naar de Beautyklant.

7. HET ORIFLAME LOGO

Het Oriflame logo kan gebruikt worden in formats op de officiële Oriflame websites. Het logo mag niet gewijzigd of geanimeerd worden, en mag alleen gebruikt worden als header of footer van een pagina of in het originele format in een e-mailhandtekening.

8. DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Oriflame moedigt initiatieven als blogs en gebruik van netwerksites aan. Beautyklanten worden aangemoedigd om te bloggen en, waar gepast, reacties te geven over Oriflame producten, maar moeten dit doen overeenkomstig sectie 1.3 van de Ethische Code over productclaims. We raden Beautyklanten aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de deelfuncties van Oriflame om de juiste weergave en bronvermelding te garanderen.

9. ZOEKMACHINEMARKETING

Beautyklanten mogen gebruikmaken van zoekmachinemarketing, zoals Google AdWords, als dat gebeurt in lijn met het onlinebeleid van Oriflame. Daarnaast:

 

Houd er rekening mee dat elke koper van bijvoorbeeld AdWords zelf verantwoordelijk is in het geval van schending van de auteursrechten van een ander merk.

 

Raadpleeg voor meer praktische informatie en voorbeelden van hoe u het Onlinebeleid voor Beautyklanten kunt naleven het Beautyklanten Digitaal Handboek.